โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 97 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 100 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

จำนวน 113

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 11 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 14 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 15 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 3 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 7 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 33 67 100
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
6
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
2
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
3
8
0
0
6 ศิลปะ
2
4
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
4
3
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
34
25
41
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศศิประภา ยาวีระ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสนชัย ศรีโมรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกันนิกา อนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
4 นางสาวธันยสร ศรีธัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
5 นางญาณิศา มีทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางคำศรี สร้อยสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสำเริง พิมพ์พันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
9 นายนิทัศน์ เอี่ยมสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธนัช อินทแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
11 นางสาวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวรรณดี ทิวาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
13 นางสาวแสงเดือน เขียวฉอ้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกาญจนา เทพคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
15 นางกานต์มณี คงเกื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวันเพ็ญ กิติชัยชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรัตนา นวีภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
52.00
18 นายธงชาญ ภูฆัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนันทยา ดลโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
20 นายศุภดล ดลโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
21 นายวิชา อุ่นวรรณธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
22 นางบังอร จำปาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
23 นางสุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
24 นายรังสันติ์ บุญเทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสำเนียง อรุณรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางภัทรวดี บุญเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
28 นางสาวกัญญาภัทร คำภิภาค  ครู ชำนาญการ
0
29 นายธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
30 นางสาวอรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางบุญปลูก เขียนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวนิศาชล ประทีปทอง  ครู ชำนาญการ
1
90.00
33 นายธนพัฒน์ มุขโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
34 นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางอภิรดา มุขโต  ครู ชำนาญการ
1
12.00
36 นางสาวชนกกมล เนียมวรรณ์  ครู ชำนาญการ
1
99.99
37 นางสาวสำเรียง บัวนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายยุทธนา อิ่มทรัพย์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
39 นางสาวอรทัย แต่งงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
92.00
40 นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
41 นางบุศรา อิ่มทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
41.00
42 นางสาวชญาภา พินิจการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
66.00
43 นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวรษิกา น้ำใจดี  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวพิมพิมล จรเข้  ครู ชำนาญการ
0
46 นายทัศนัย บุญลือ  ครู ชำนาญการ
0
47 นายขวัญชัย ตู้พิจิตร  ครู ชำนาญการ
2
40.00
48 นางสาวิตรี ถีระแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี  ครู ชำนาญการ
1
14.00
51 นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
55.00
52 นายธนัทพล คุณาวิศรุต  ครู ชำนาญการ
0
53 นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์  ครู ชำนาญการ
0
55 นายบัณฑิต ขอสกุล  ครู ชำนาญการ
5
58.00
56 นางสาวปารวัณ รัตนทองคง  ครู ชำนาญการ
1
14.00
57 นางสาวสวลี มะยุรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
36.00
58 นายอาทิตย์ เอกลาภ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
59 นางอริญรดา จับทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายบุญชู กระฉอดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
104.00
61 นางสาวณภัทธิรา เจริญวิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
38.00
62 นางสุธามาศ ทวีศรี  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวศศิประภา กาฬภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
64 นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายจตุพร เคนผาพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาววาสนา ล้อมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
68 นายธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
69 นางสาวผกากรอง เอี่ยมปั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายภธรเดช วสุวีรกร  ครู ชำนาญการ
0
71 นางรุจจิรัช ภักมี  ครู ชำนาญการ
1
14.00
72 นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
73 นายวณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวนิชาภา เดชบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
75 นางสาวเสาวรส พันธ์พืช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวทิพกมล สงวนศักดิฺ์สกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสุนันทา มูลน้ำอ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
60.00
78 นางพิชญา จริยบุณสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
79 นางสาวสร้อยสุณี ม่วงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
101.00
81 นางสาวถิรดา สังข์วรรณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
46.00
82 นางอัญณิการ์ ตู้พิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
83 นายเฉลิมยศ ญาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
84 อรุณีย์ พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
104.00
85 นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
87 ปานน้อย แพ่งบรรเทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวครองขวัญ ฉิมณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
55.00
89 นายประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
90 ปิยะณัฐ บ่อพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางทัศนารินทร์ นกสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวกนกกร ไร่คลองครุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวอรุณี อรเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
94 อรริษา พัฒนมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 ณัฐหทัย เรือนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวนฤมล มีมุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 อารีรัตน์ แสงสุขดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
35