โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

จำนวน 110

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 8 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 13 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 11 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 7 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 11 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 7 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 31 60 91
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
8
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
2
4
0
0
6 ศิลปะ
2
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
5
2
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
40
20
31
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนิตยา ลาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
2 นางเกสร สุนทรเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
3 นางสาวจันทิมา นามโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
4 นางสาวสุพรรษา พันธุ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวพรพิมล ยังฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
6 นางสิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
7 นายปัญญา เกตุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางเนาวรัตน์ จรัสศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
9 นางอรุณี พุ่มวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเพลินตา น้ำใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
11 นางสาวจันทนี สามสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรักษ์รตี ภิรมย์ภู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชาญวุฒิ ราศีนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายโสฬส เอมบัณฑิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางณัฐนี จิตต์สุภาพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุวพร อังกุลดี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวมาลี นามอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
16.00
21 นางพิณวดี บัวแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
22 นางศิรินภา จิตติชานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายณราชัย เมฆวิไลพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายวสันต์ สุนทรพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสายรุ้ง ดอกลำภู  ครู ชำนาญการ
1
12.00
26 นายกษิณ สุวรรณประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสิรินดา สัมพันธ์จิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวอรสุรางค์ ปานทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสมศักดิ์ พระแท่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
30 นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง  ครู ชำนาญการ
1
6.00
31 นางชัชฎา พรหมพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
32 นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล  ครู ชำนาญการ
0
33 นายชาญณรงค์ แสงพันตา  ครู ชำนาญการ
0
34 นายชาญชัย สีเสือ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายสุรชัย แก้วหอมคำ  ครู ชำนาญการ
0
36 นายวสุรัตน์ รอดโรคา  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
38 นางยุพา พิทักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวเมธินี ทองสุกใส  ครู ชำนาญการ
2
24.00
40 นางสาวพรพรรณ มณีอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวสิรีรัตน์ จำปาสัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวธีรวรรณ ถิ่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวภภัสสร มูลบรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
45 นางสาวสลิลา ลงวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายนฤพล ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
89.00
47 ว่าที่ร้อยตรีโกวิท มุสิกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวพรพรรณภสร ศรีจำพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
49 นางสาวนาถยา สุขโข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอำพร แซ่เจีย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวจิรภัญญา ช่างประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
52 นางฐิติมา กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางมยุรี ก่ำมอญ  ครู ชำนาญการ
0
54 นายอนุวัตร อู่อรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
56 นางสาวประทุม น้ำใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวพิชามนญ์ ผิวอ่อนดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
58 นางพฤษชาติ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวกชพร บริสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
60 นางทัศนีย์ กาญจนประกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายชัยยุทธ สุขหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวกษมา ด่านชาญชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายมาโนช ประกอบแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
64 นางสาวพุทธรักษา อุ่นวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอัญชลี เพ็ชรอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายปิยวัฒน์ วงษ์พวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
67 นางอรสา ศรีเหรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
68 นายศตวรรษ สมเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวติลนา กล่อมนัทธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายเอกลักษณ์ บุญลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
71 นายธีรเจษ ศรมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวธิดารัตน์ สมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางณฐมน ศรีงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวจันทร์นภา จวงถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
75 นายจาตุรงค์ เจริญนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
76 นางสาวภาวิณี สุนทรเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายภูมินทร์ สุวรรณสูร  ครู ชำนาญการ
2
18.00
78 นางสาวกนกวรรณ ศรีศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวณิชากร ชโลธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
80 นายกฤตชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
60.00
81 นางสาวกนกกาญจน์ สุขอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวยุพาพรรณ บุญปลูก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
83 นางสาววริฏฐา พูลสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
84 นายธีรภัทร สุดโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
85 นางสาวรัศพร พุฒจีบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
86 นางชมภูนุช รอดเชียงล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
87 นายสุจินดา โพธิ์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายชานนท์ นาคะนิวิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายพรชัย ทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายเชาวลิต วงษ์จินดา  ครู ชำนาญการ
0
91 นางกนกนุช ชาติทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15