โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สวนแตงวิทยา

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 22 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
9
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสวัสดิ์ นิลศร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางนาริษา รอดมาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางธัญญ์ธิชา ทองเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางภาวิตา อ่อนอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุรีย์พร จึงสง่าสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางชลดา เกตุมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสมศักดิ์ ชาติทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกนิษฐา สุวรรณศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเกษราพร บุญญาอรุณเนตร  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวนาตนภา เอื้อทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางทิพมณฑา ทนุการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศศิธร ธรรมนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุภาพร กล่ำจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวลดาวัลย์ มาลาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวขวัญหทัย พิกุลทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาววาสนา ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนิตยา สุขสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิรัตน์ ด้วงละไม้  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวอินทิรา หนูเทศ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายปริยวิศว์ วิลานันท์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ  ครู ชำนาญการ
0
23 นายทรงยศ สะราคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมชาย ใจมั่น  ครู ชำนาญการ
0
25 นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกัญชริญา ลิ้มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาววศินี แสงบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายชิติพัทธ์ สวนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวอรวรรณ บาเหร็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6