โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 57 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

จำนวน 65

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 10 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 7 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 10 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 45 57
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
5
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
5
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
24
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณธษา ปภาธนะนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
2 นายธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
3 นางสุมลฑา ปานมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
4 นางอรุณ พราหมณ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศุภิสรา อนุชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางประดับศรี สกิดใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางกรรณิกา แก้วเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
94.00
8 นางสาวกิตติมาพร ทัศนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเกษม พุ่มพฤกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
10 นางบุษยา บุญนิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นายดนัย วัฒกโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวพเยาว์ เกาฑัณฑ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
13 นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
14 นายนคร จงอนุรักษ์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
15 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
17 นางสาววีระวัลย์ เกิดทรัพย์  ครู ชำนาญการ
5
55.00
18 นางสาวรัชนี สิบธง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
66.00
19 นางสาวประดิษฐา ศรีประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
20 นางสาววิลาวัลย์ วรรณา  ครู ชำนาญการ
2
12.00
21 นายสิทธิพร สกิดใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
22 นางสาวบังอร นกเทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
23 นางสาวนพรัตน์ บุตรแย้ม  ครู ชำนาญการ
2
24.00
24 นางอโณทัย เจตน์สดุ  ครู ชำนาญการ
3
108.00
25 นางสาวนวลหง บุญเทียม  ครู ชำนาญการ
4
58.00
26 นางสาวนิภา อุดมนาค  ครู ชำนาญการ
0
27 นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
29.00
28 นางสาวอรอนงค์ ทวีบุตร  ครู ชำนาญการ
3
36.00
29 นายประยูร รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
30 นางสาวรุ่ง รสชุ่ม  ครู ชำนาญการ
1
90.00
31 ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร ภูเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
32 นางพจนารถ ระยะกุลชร  ครู ชำนาญการ
1
6.00
33 นางสุชาดา มาทอง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
34 นางสาวลัลน์รวินท์ สงวน  ครู ชำนาญการ
3
36.00
35 นางเสาวลักษณ์ ทองจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
36 นางรัตติกาล สีแตง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพรพรรณ กลั่นจัตุรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
38 นางสาวกัณฐิมา ส่งแสง  ครู ชำนาญการ
4
36.00
39 นางศศินันท์ กาญจนอุดมการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางอรทัย วันเต็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
41 นางสาวณฐวรรณ คูณทวี  ครู ชำนาญการ
2
26.00
42 นางสาวอัสนา ปลอดโปร่ง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
43 นางสาววีรยา อรุณสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
44 นางสาวดวงเดือน นาโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
45 นางสาวจรรยา หลวงทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
46 นางสาวปณิชา ตันเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
76.00
47 นางสาวสุธิดา พงษ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
48 นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
124.00
49 นายธนสมบัติ ชูเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
50 นางสาวณิชาภา นาคแกมทอง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
51 นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
124.00
52 นางไปรยา หอมหวาน  ครู ชำนาญการ
3
102.00
53 นางสิริลักษณ์ ศิลป์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14