โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 130 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 133 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบญจมราชูทิศ

จำนวน 258

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 20 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 20 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 5 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 16 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 2 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 3 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 12 20
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 4 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 39 94 133
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
6
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
7
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
13
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
4
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
7
8
0
0
6 ศิลปะ
1
0
7
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
6
0
0
8 การงานอาชีพ
4
11
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
5
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
50
61
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวรรณา วงษ์ประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
76.00
3 นายพหล จุลนวล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางกาญจนา แสงฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนภัทร เฮ้งศิริ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายทัศน์ปองคุณ ดาราจร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางนิตยา วัฒนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางกัลยา สิทธิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจีรารัตน์ เดี่ยวกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายบัณฑิต พรหมณะ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางมธุรส ทองกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางขวัญชนก บริรักษ์ธนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุภา นาวารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางปฎิมา สุพงษ์วิบูลยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจิราภรณ์ ชูตั้งต้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจิระพร ภู่ขำ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นายบรรดร สุราราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายกวี เชื้อชมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายวิชัย ไชยจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจตุพร บุญเลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวว.อิสรา จำปา  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุภาพ เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางผกากรอง โยธารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางจิรายุ สุวรรณา  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางขวัญชนก สีคงคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายพสิษฐ์ แสนเสนาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวพลอยพรรณ จันทร์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางรัตติกาล แก้วบัณฑิตย์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางพัชรินทริ์ รัชชะ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางช่อแก้ว จุลนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางปดิวรัดา ณ อุบล  ครู ชำนาญการ
0
39 นายประทีป มุขดาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสมพร ธรรมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางอัญชนา ณ นคร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางเมตตา วุฒิพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวภารตี หนูสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวธิยาภรณ์ ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางปาริชาต เต็มนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวสศิธร ปูเต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสาวิตรี ทองจำรัส  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง  ครู ชำนาญการ
0
49 นางตรีชฎา จิตมนัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางทาริกา พิทักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสุนทรี มีนุ่น  ครู ชำนาญการ
0
53 นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางชญาน์ณัณท์ ฉันทวิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
55 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวัชรินทร์ เพชรชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายศุภชัย คูหาพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวชวนี ปุริโสดม  ครู ชำนาญการ
0
62 นายพิชาภพ ศรีทองมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางศิริพรรณ รัตนะรัต  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวภัทรสุดา รักทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวฐิติมา คงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางกนกวรรณ แสงระวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายปราโมทย์ สุวรรณสุข  ครู ชำนาญการ
0
69 นางอรศรี สุราราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายชนัตว์ ชามทอง  ครู ชำนาญการ
0
71 นายธวัช ไกรนุกูล  ครู ชำนาญการ
0
72 นายวัชรพงศ์ นุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายฉลองรัตน์ รัฐธรรม  ครู ชำนาญการ
0
74 นายชัยยุทธ ฤทธิจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปิติกุล ศรีนวลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกันต์ชนก คงมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางเยาวธิดา คำคง  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวธชกร เทพสังข์  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาววรัญญา พละคช  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
82 นางพวงผกา ตลึงจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางวรรณภา ผลอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางณภาภัช พงษ์พ้นภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางรักษ์ชล พัสดุสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางมัชฌิมา วรรณวาส  ครู ชำนาญการ
0
87 นางกอบกุล ภาติกะโชดก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวสุพานี ฉิมพลี  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวสุวิมล อ้นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางณัฏฐ์ธัญศา ภุมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวผิน จิตต์ชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายวชิระ ชินวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
93 นายบุญพา ยานพะโยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางปริตตา ลีละวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
95 นายธนัยน์ ช่วยชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุดา จิตรวิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
97 นายวิว พันธนียะ  ครู ชำนาญการ
0
98 นายคณิศ ถิรารางค์กูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางจารึก มุขดาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางจันทร์ทรา ภู่เจริญพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
101 นายสมพร ผลอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสารภี ธรรมประโชติ  ครู ชำนาญการ
0
103 นางเวียงนา ปานหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวจันทรา จันทรังษี  ครู ชำนาญการ
0
105 นางกัญญา ทองฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายเอกตวัน เลิศไกร  ครู ชำนาญการ
0
108 นายสถาพร แสงระวี  ครู ชำนาญการ
0
109 นายวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายไพฑูรย์ ไทยพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
111 นางกชมนพรรณ อารายาสกุล  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวสริยา ทองสมัคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม  ครู ชำนาญการ
0
115 นางพัชราภรณ์ ชูแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาวปาริดา โชติเชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางอุษณีย์ ศิริสานต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางสาวมัณฑนา รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางณิชากร ชูมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางวนิดา ดารากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายประสิทธิพร พรหมเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางสุมาลี ใบธน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางนาตยา วรรณมาศ  ครู ชำนาญการ
0
124 นายอุดร ดวงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางอรุณี ชูขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นายวรุณ กาฬพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
128 นางสุภาภรณ์ บุษยากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางสุพิชญา บุญพบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
130 นางสาวกนกกุล สิรันทวิเนติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
10
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
9
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
9
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
8
 
รวม
74