โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 66 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 8 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 58 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองนครศรีธรรมราช

จำนวน 73

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 5 8
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
5
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภัทราวดี มากแสง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางศิริวรรณ ธุระเจน  ครู ชำนาญการ
0
3 นางอรุณี นวลสุข  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสุนิสา สินภิบาล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางนวลรหง หมวดชัยทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวณฐมน แต้วัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายปธินญากร สุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางมณฑิรา อนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายมทูร พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางอุมากร สุวรรณฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางอมรัตน์ เสถียร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางวรรณา พัชนี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางธนวรรณ ทองเอียด  ครู ชำนาญการ
0
16 นางวิไลวรรณ ภักดีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปราถนา ยอดมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายมาโนชญ์ พัชนี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอำไพ หีบเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอภิญญา การิกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางลำเจียก ศุกระกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวพวงเพชร ขาวปลอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจรียา พิศแลงาม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางณัฐวรรณ สี่หิรัญวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุวัฒน์ สุทิน  ครู ชำนาญการ
0
26 นายศรชัย ช่วยอักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเรวดี ช่วยอักษร  ครู ชำนาญการ
0
28 นางชนินทร์ทิพย์ ลายพยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสดใส ศักดิ์จิรพาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางเกวลิน บดินทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสุเมธ สอดจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางอาทร แก้วสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางธนันญดา กุลกิตติธนาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางคณองสิน ศรีวารินทร์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสุภาณี ศรีล้ำ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางจินตนา บุญพอก  ครู ชำนาญการ
0
37 นายพรเทพ บุญพอก  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวกิตติมา จิ๋ว  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจินดาภรณ์ บุญอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางดุษฎี สิรันทวิเนติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายชญตว์ ยอดเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสุกัญญา สุวรรณสุข  ครู ชำนาญการ
0
43 นางมลทิรา ธรรมรงรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายดนัย ดิษฐ์คล้าย  ครู ชำนาญการ
0
45 นายอดุลย์ พันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวนันทวัน นาคขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางกรณ์ภัสสรณ์ ลายพยัคฆ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางอมรรัตน์ คงทอง  ครู ชำนาญการ
0
49 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภานิดา พรหมเพชร  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวชุลีพร อ่อนเกตุพล  ครู ชำนาญการ
0
51 นายยศกฤต ใจสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
52 นายไพสิทธิ์ ไชยบุญ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางจุฑามาศ สุคชเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายสากล จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางณปภัช แก้วสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสุภร กาญจนาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นายฮากีม พงษ์ยี่หล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวนวรา เลิศน้อย  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวพรนัชชา เชื่อมใจ  ครู ชำนาญการ
0
61 นายกิตติพงศ์ แต้มแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวพวงศรี สุวรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางมาเรียม ชิงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางจิตติมา วชิระพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
65 นางสุภาณี พรหมราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายศุภชัย สินธู  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
31