โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งโพธิ์วิทยา

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 8 18 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
10
11
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายไชยวัฒน์ สกุลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
2 นายรัชชานนท์ พูลเอียด  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสมชาย วัฒนสถิตย์พงษ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวเบญจมาศ ทะเลลึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสายใจ สงวนทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุดี นนทวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอรุณ ราชพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพนิดา ราชพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางยุพดี เขตพิบูลชัย  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวนฤมล คำพุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวาสนา เจนการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางภูษา ยกเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุพรรณยา นิลพัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
15 นางสาวโสภา คำวุ่น  ครู ชำนาญการ
0
16 นางศุภวรรณ บ่อหนา  ครู ชำนาญการ
0
17 นายนิรันดร์ ทองวล  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวิชาญ เขื่อนมั่น  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาววรรณา ไชยเพศ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายกิตติพงษ์ กลัดเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาววรัตดา รอดประชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวศิริวรรณ รอดแป้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวประภัสสร อินทร์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวจุฑารัตน์ ใส้เพี้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3