โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 74 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 67 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)

จำนวน 135

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 2 5 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
6
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล  ครู ชำนาญการ
6
88.00
2 นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
3 นายบุญเลิศ ดังใจปอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
4 นางสาวรัชนิดา รัชนิพนธ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอัจจิมา แจ่มฟุ้ง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวปารณีย์ เที่ยงตรงจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางศิริกุล จิตต์พิศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอภิญญา เตี๋ยวสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายกฤษฎา การะเกต  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพุทธมนต์ อ่อนทา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวกติกา ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสิทธิพร ฆังฆะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวัฒธโน ไตรมาศ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายธรรมรัตน์ ชนะศึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวณิชาณัท ซุ่นคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสุดารัตน์ เณรผึ้ง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางณัทกุลธรณ์ วัชรปิยานันทน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายอิศรภัทร พรหมภัทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายพรชัย แซ่เอี๋ยว  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสุภาพร บุญธรรม  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาววรวรรณ สิทธิทัต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวฉันทนา จตุปาริสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางรัศมี แสงอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาววทันยา แซ่ตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางพรนภัส แต่สกุล  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวอริสรา เทพบรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายนพดล อุณหศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสุนันทา คงสกุล  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายพลรบ เรืองนุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
37 นายตรีพลาย์ กู้แร่  ครู ชำนาญการ
0
38 นายธวัชชัย ทองขะโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางนฤมล หนูขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางณัฎฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวนุสรา สอนเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางพิมภากาญจณ์ สุวบุญประภัทร์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายสุเมธ อังสานาม  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวบุปผา จารุพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวแสงมณี สวนสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวจีระจิต โกยสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางศศิวิมล มณีไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายนภา บรรดาศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นายขวัญชัย พรหมภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
53 นายอชิตพล พอใจ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางจินตรัตน์ เหนือคลอง  ครู ชำนาญการ
0
55 นางมาลี ทองเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 ว่าที่ร้อยตรีลิขิตร มณีไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสุพรรษา รัฐแฉล้ม  ครู ชำนาญการ
0
59 นางทรงพรรณ โตทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายศุภักศร วาหะรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
61 นายพรเทพ อุ้มชูวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวสุดารัตน์ พึ่งผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
64 นายสมบูรณ์ เครือสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวรินดา หาญจิตร  ครู ชำนาญการ
0
66 นายลพชัย โตทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
67 นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายสาธิต วรรณพบ  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวทิศิภักดิ์ เกื้อรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวจิราพร สาริพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวจุฑาสินี กาลดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางรัชณี กู้แร่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายปรารถนา แป้นลาภ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5