โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 44 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทับปุดวิทยา

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 0 0
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางระเบียบ คงเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายกฤติชรินทร์ ศรีงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายธรรมรัตน์ ไพพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวสุจินดา ทับไทร  ครู ชำนาญการ
0
5 นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต  ครู ชำนาญการ
0
7 นายทวีสิน ผลทวี  ครู ชำนาญการ
0
8 นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววาสนา เจ๊ะโส๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา  ครู ชำนาญการ
0
11 นายชูเกียรติ ใจแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
12 นายศตวรรษ ตันทวีวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวฉวีวรรณ สุขช่วง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวศิริงาม แซ่จิ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้า  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาววรรณนี เขน็ดพืช  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอรศิริ เทพณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวาสนา ลิพอนพล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางศศิมา ทิพย์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายอุบล เจริญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางอรนุช ชุ่มพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางชิดชนก โสภาการ  ครู ชำนาญการ
0
25 นายภคพงษ์ พงษ์ทองหล่อ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุชาดา อินนุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางนงนุช ผลทวี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวกฤษณา ปุญโญกุล  ครู ชำนาญการ
0
29 นายอารัด จำเนียร  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวปัณณพร มีเพียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวรวีวรรณ มินสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวอรุณศรี ศักดิ์หริรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางพัสดา ทับทิมทอง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวเยาวลักษณ์ วาหะรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นายอาทร กังแฮ  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสืบพงศ์ ประสพมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายต่อเหตุ กะมินสิน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางรัชฎาภรณ์ ปุญโญกุล  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสายฝน คำเครื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวเกษร สังสันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางมาราศรี ชุมเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
42 นายทิวาศักดิ์ พุ่มบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายสุรัตน์ ราชคงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสมคิด จิตรชุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
1