โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 33 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท้ายเหมืองวิทยา

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 0 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุทิน หมึกแดง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวทัดดาว ถนัดกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวพวงทรัพย์ แซ่ลิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายบุญยง บุญรอด  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวนันทิณา นาควิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวสิริพร ลิ่มเหมาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาววันดี สง่ากอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวจริยา บิลเหล็บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวกัญจนะ มิตรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางวรรณา หมุนขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางกานดา รักษาศักดิ์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุตินันท์ หอมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายธรรมนูญ บูรพชนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายมะกอรี อีแต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายเจษฎา ศรีวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสงัด จิตสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวนันทกานต์ พิทยากรศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางจันทิมา จิตสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสันติพงษ์ นิลรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสมจิต หมุนขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายวรวุฒิ สุขเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาววรกร ช่างสาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางจุไรรัตน์ กิจกล้า  ครู ชำนาญการ
0
27 นายณรงค์ นาคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางเรณู กู้เขียว  ครู ชำนาญการ
0
30 นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนิรัตน์ดา ยิ่งยวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางรัตนา ชูจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายสุริยา พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวนฤดี เคนดวงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
1