โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 115 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 118 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูเก็ตวิทยาลัย

จำนวน 189

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 12 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 20 30
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 11 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 17 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 4 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 30 88 118
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
9
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
13
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
8
3
0
0
6 ศิลปะ
6
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
5
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
3
0
0
11 อื่นๆ
0
1
1
0
0
  รวม
47
40
31
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุกัญญา สมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางปองกานต์ ขุนเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวพรชนก วงศ์ไชย  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
5 นายสิงหา เนตรอำพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายนพดล จันทร์สุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางจิรภรณ์ พงศานนท์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวธัญมน ผลพุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสรินยา สมาน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรัชนี นิรันดร์วิโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
12 นางสาวเยาวภา บรรพต  ครู ชำนาญการ
1
8.00
13 นางสาวสุภัทร์ เคารพธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุนันตา ลุพรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
15 นางสุนันทา ปังกานิบาน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธาร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสมใจ ไชยสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวิมลมาลย์ แก้วมุนีโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
20 นางพรรณราพร แก้วพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายไพฑูรย์ บุษยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางชลิดา ไชยพันธ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวศุภริน ทิพย์ธนสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสายใจ จันทร์พูล  ครู ชำนาญการ
3
96.00
25 นางอัญชลี อยู่คง  ครู ชำนาญการ
0
26 นายมนัส ปลิดโรค  ครู ชำนาญการ
0
27 นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวราภรณ์ ไชยศรี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสุจิรา ดำอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก  ครู ชำนาญการ
4
44.00
32 นางสุคนธ์ ไชยะโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางโสภาพันธุ์ ลีลากิจรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางมลฤดี แพทย์ปฐม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางจันทนี พวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
36 นางสาวจิราพร ราชยอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวนิตยา จันทรโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวีรภัทร์ โปณะทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอรพรรณ จันทร์แจ่ม  ครู ชำนาญการ
7
194.00
40 นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง  ครู ชำนาญการ
2
30.00
41 นางสาวศิริญญา สิริสวัสดิ์พิพัฒน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศรีสุดา หนูเซ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
72.00
43 นางสาวกิ่งแก้ว บุญทองแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวจรรยงค์ ดวงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางจิราภรณ์ ศักดิ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวซูนีตา สุหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวณิชยาดา ภูชิตานุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวนุชนาฎ เส็งเจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางรพีพัฒน์ เดโชศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
51 นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
2
21.00
52 นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร  ครู ชำนาญการ
2
18.00
53 นางสาวเยาวนุช ลิ่มรัช  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวศิริกานต์ หิวานุพงค์  ครู ชำนาญการ
0
55 นายอนุวรรต สุทธิรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
56 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง  ครู ชำนาญการ
0
57 นายภูเบศ พนานุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาววิยะดา สาโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางปฏิญญา สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวพานีซา ดารานิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางปรียาภรณ์ รัตนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางจรัสศรี ทองชุมนุม  ครู ชำนาญการ
0
65 นายนำโชค วงศ์ศุภชาติ  ครู ชำนาญการ
0
66 นางนิพวัลย์ ตันสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวอาริยา รักษาชล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวจรรยา สืบมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางเยาวณี หาญสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางอามิเด๊าะ พรหมจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาววรัฏฐา วัชรวิภากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวสุขจิต สุขใส  ครู ชำนาญการ
0
73 นายอีซา หอมหวน  ครู ชำนาญการ
0
74 นายมานิตร์ เดชากุล  ครู ชำนาญการ
0
75 นางวิมล บรรจงพาศ  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
77 นางสาวเยาวดี หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการ
2
24.00
78 นายสุรพัศ นันทบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวอ้อย สวัสดิ์รักษา  ครู ชำนาญการ
0
80 นางนิตยา ชูศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายฐิติกร สุจิรชนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
82 นายสมชาย มาแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายพัฒนพล นำพากิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายภูวนาท สามสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายอติกิจ วิเวกวินย์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางวลัยพร เทียนขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายสมพร จอนด้วง  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวพรพิมล ขวัญพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวหนึ่งฤทัย ผางดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวพรเพ็ญ สักพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวอัมราภรณ์ ปจันทบุตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางปวีณา บำรุงรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวกรกช เพชรศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
86.00
94 นายมงคล แซ่ซั่ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายสมภพ อำพัน  ครู ชำนาญการ
0
96 นายสวรรยา อนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นูรดียานา ดาหะตอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
98 เทียนชีย ชามะสนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวดลยา แซ่เอี้ยว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 ภัสราภา จันทร์เมือง  ครู ชำนาญการ
3
39.00
101 นางสาวธนพร ณ วาโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 ธนัชชา ศิริชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวพจนีย์ เชื้อไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายนฤชา คมคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวรัชนิดา เสล่ราษฎร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวศิริพร ทิพย์ธารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
107 นางสาว มาสสุภา โพธิ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 จันทร์จิรา พิมพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวศศิกร นามสงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางพิมพ์ประภา ประทุมวรรณ สตรอซโซ  ครู ชำนาญการ
0
111 นายสานนท์ เพ็งแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางฑิตฐินันท์ ชูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์สำรวจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวลิสา คงสีลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวกันต์รัศม์ ศิริสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
116 นางสาวเรวดี จีณะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายกุลธร ดำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
21