โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 115 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 117 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีภูเก็ต

จำนวน 229

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 13 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 13 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 16 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 15 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 6 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 8 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 32 85 117
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
6
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
6
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
8
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
4
3
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
8
3
0
0
6 ศิลปะ
4
1
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
51
40
25
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชาตรี ไทยดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอำภา รอดเกลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอุไรพร ศิริทัพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
4 นายธนาวุฒิ ขาวซัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสุจิตรา ชลธาร  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน  ครู ชำนาญการ
4
58.00
7 นางอุรัยนา นิลสมุทร  ครู ชำนาญการ
1
14.00
8 นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย  ครู ชำนาญการ
0
9 นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธนา เธียรสุคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
12 นายสมปอง พรหมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวนิตยา ดวงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอภิวัฒน์ หิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาววาสนา กุณฑลเบ็ญจะ  ครู ชำนาญการ
7
92.00
18 นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสมเจตน์ กูลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
22 นายอำนวย ปุพเพตะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
23 นางวลัยลักษณ์ หนูสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางกลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์  ครู ชำนาญการ
5
136.00
25 นางสาววนิดา ลำพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน  ครู ชำนาญการ
1
0.00
27 นางทัศสิรี ฉายขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางนันทา สิทธิอัครพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวณัฐกุล กิ่งแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
31 นางภัคนิชา สุทินนะ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
33 นายชำนาญ ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางธนัญญา ศิริวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวพิศมัย โอยสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางขวัญตา คชรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
37 นางสาวสุธาสินี ศิริวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายอาทิตย์ อึ่งสกุล  ครู ชำนาญการ
0
39 นายรัชพล มาลาศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายอิลมี มะกูวิง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวชญาณี พุ่มมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
98.00
42 นางพรทิพย์ มินทราเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวนิสา พันละภะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาววริษา รัตนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางรัตยา แก้วทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
47 นางสาวเนตรนรินทร์ ดอกกะฐิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวภัคทนัน คำสุริยา  ครู ชำนาญการ
0
49 นางราณี วันดาว  ครู ชำนาญการ
0
50 นางแก้วตา ชูกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
51 นางสาวกุลธิดา พรมทอง  ครู ชำนาญการ
2
96.00
52 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวภัทรวดี รองยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวระวีวรรณ เตชะรัตนมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสุกัญญา ผิวขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางอรวรรณ สังขะไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
62.00
57 นางสาวเณริศา พรหมวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
58 นางพรรณี ยางทอง  ครู เชี่ยวชาญ
0
59 นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางณิชาภา ไพนุจิตร์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
61 นายลิขิต หล้าแหล่ง  ครู ชำนาญการ
0
62 นางกุลวดี คงชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสุจินต์ แผลงเดชา  ครู ชำนาญการ
0
64 นางจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
65 นางวินิตตา วังเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายเทียนชัย ทองวล  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวมัณฑนา มูซอ  ครู ชำนาญการ
0
70 นายประวิทย์ เพ็ชรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์  ครู ชำนาญการ
2
22.00
72 นางนวลตา จันทร์พานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
73 นางสาวพรรณทิภา ทองนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
74 นางสาวจินตนา มังคะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวสกาวทิพย์ สังคปาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
46.00
76 นางสาวพรศรี ณ นคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายสันติ วงค์ไชยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวปราณี อินสุทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวอนัญชนา สิทธิ์รักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางขนิษฐา โถวรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
81 นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
82 นายศุภกิจ ชำนาญกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวสุมาลี อนันตันติกุล  ครู ชำนาญการ
1
6.00
85 นางสาววรรณพร ช่วยสุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวศิวัตมิกา บุญชูวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
87 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวอลิสา มุสิกรักษ์  ครู ชำนาญการ
2
16.00
89 นางสาวณีรนุช รักษาราษฎร์  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ  ครู ชำนาญการ
3
102.00
91 นางสาวปรรนภัค ใจสุภาพ  ครู ชำนาญการ
0
92 นางจรัสศรี มณีรวม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
93 นางสาวเสาวรส เกิดทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวดวงรัตน์ เจษฎาพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ  ครู ชำนาญการ
0
96 พรรณทิพา ชังอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
97 นางสาวจุฑามาศ ร่วมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาววลัยพร สงคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
100 นายวิชาญ โสมณวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวอังศุมา ภูมิเดช  ครู ชำนาญการ
0
102 นายวิทวัส พาหล  ครู ชำนาญการ
0
103 นางสาววราภรณ์ ผลเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายรุ่งโรจน์ ยานพะโยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางปิยะลักษณ์ พรผล  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวรัตติยา พูลผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายเอกพจน์ เทศพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายยวดยิ่ง ด้วงสุข  ครู ชำนาญการ
0
110 นางอรุณลักษณ์ ตัณฑุลมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายนันทพล แซ่หลิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายตันติกร เพ็ชรอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายสัญญา สัจจากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางนันทา แพ่งประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
27