โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 71 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 60 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

จำนวน 124

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 10 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 8 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 40 60
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
4
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
5
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
7
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
5
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
4
1
0
0
6 ศิลปะ
5
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
31
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
2 นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
3 นายศรายุทธ พรหมพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสุปราณี รอดเซ็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
98.00
5 นางศิริวรรณ งามเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางวรรณี สืบกระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอรรนพ พิศสุพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางปิยะวรรณ นุ่นขาว  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอรพิน อยู่คง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวกนกนภัส สืบสิน  ครู ชำนาญการ
2
59.00
13 นางสาวทิพพิมล รักธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอโนทัย วรรณทอง  ครู ชำนาญการ
3
18.00
15 นางวิไลพร จันเสงี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุภรี เมฆบุตร  ครู ชำนาญการ
6
88.00
17 นางสายชล จันทรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
19.00
18 นางขจิตศรี พวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
19 นายดำรงศักดิ์ อมรสุรศิริ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายขวัญชัย ถิรตันติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
38.00
22 นางวัลดี หลักฐาน  ครู ชำนาญการ
0
23 นางวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสุรีย์วรรณ กังแฮ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวรศักร์ ณ นคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายดำเกิง สุทธิสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายก้องเกียรติ นุชเครือ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายบุญเลิศ ปานนุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางรัตนาภรณ์ ต้นรัตนส่องแสง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางยุวดี ชูภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอมร ปกติง  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสมชาย เลิศภัทรมนัส  ครู ชำนาญการ
0
33 นายธวัชชัย ทิพย์รงค์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางชมพู ขวัญแคว้น  ครู ชำนาญการ
1
72.00
35 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวปราณิสา อินท่าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายอรรถชัย มีสุข  ครู ชำนาญการ
1
12.00
38 นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายมนตรา เหมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวกนกพร เจริญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาววิชยา ฟูจิตร์  ครู ชำนาญการ
7
112.00
43 นางสาวอลักตา สิทธาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
44 นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวศิริพร สุดตรง  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสุภานี เข็มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ  ครู ชำนาญการ
0
51 นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
52 นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล  ครู ชำนาญการ
0
53 นางจุฑาทิพย์ มีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
54 นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางวรรดี เพชรชู  ครู ชำนาญการ
0
56 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
109.00
57 นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง  ครู ชำนาญการ
0
58 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
88.00
59 นายศุภฤทธิ์ เกตุสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวอารมย์ สินสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
6
78.00
61 นางศรีสุดา เชาวลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวรอซีพา สือเล็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางวริศรา นาวีว่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
96.00
66 เพลินพิศ ทองบุญชู  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวประทุมมา ประกายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายกิตติชัย ชัยยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายสมบูรณื เครือสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายกิติศักดิ์ ประชุมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวสวลี อินทร์นาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางศรีวิมล เสดุนด์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13