โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กะทู้วิทยา

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 2 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 1 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 21 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
4
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
11
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเอริญญา มัจฉา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 ว่าที่ร้อยตรีปกธรรม เชาวนกฤษณกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสุภัทตรา สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
4 นายเอกชัย หนูหลง  ครู ชำนาญการ
1
18.00
5 นายวัฒนา สุขใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางดวงพร กุลวรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นายวิรยุทธ ศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวรัชดา ดำคงแสง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
10 นางจิตรา ดีวินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนราธิป สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
12 นางศุภลักษณ์ อรุณโชติ  ครู ชำนาญการ
1
24.00
13 นางนิภาพร ศรีนาค  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายวีระชาติ ศรีนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
33.00
16 นางธนูศร สุวรรณหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายปราโมทย์ สุกแดง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางกฤตยา ไหมแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนภษร วัชรานันทกุล  ครู ชำนาญการ
0
20 นายอภิชาติ สิงห์คีพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวพนิดา ดำแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
10.00
22 นายสมบัติ บุญช่วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายธีรพล เพ็ชรสวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวชวัลรัตน์ เมืองมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวรุ่งนภา เลื่อมใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
26 นางสาวพฤกษา หนูเนื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวยุภา สมบัติวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ณ พัทลุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายภานุ องศารา  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวกิติญา ฆังคะจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
31 นางสาวรัตนาภรณ์ เชื่องยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
74.00
32 นายธิษณิน พจน์พัฒนพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
13.00
33 นายอนุพล จันทร์บุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายจักรพงษ์ กุลมาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายพิชัยยุทธ พรมสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
36 นายปิยณัฐ เจริญพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวน้ำทิพย์ มิตตะปิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 สโรชินี ชุมกลม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11