โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองถลาง

จำนวน 103

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 16 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 7 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 12 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 63 78
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
11
5
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
5
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
4
2
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
42
22
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรญา อัญโย เนียมนาค  ครู ชำนาญการ
3
32.00
2 นางสาวอุษารัตน์ อามุตตาภรณ์  ครู ชำนาญการ
4
48.00
3 นางนภัทร สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
101.00
4 นางสาวฑัณฑิกา เทพศิริอำนวย  ครู ชำนาญการ
1
24.00
5 นางสัจจา พิทักษ์คชวงศ์  ครู ชำนาญการ
6
92.00
6 นางสาววัลย์ลิกา สวัสดี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวนฤนงค์ คล้ายชะเอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสุวรรณา นึกความหลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
9 นายกฤษฎา ขันธ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางวันเพ็ญ วาระแก่นทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปิยาภรณ์ เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
104.00
12 นางสาวปภรรษ ภิรมย์ญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางจุติพร บุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางดุษฎี ศิริกิจวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
15 นางปราณี สุดสวาสดิ์  ครู ชำนาญการ
1
24.00
16 นายปรัชญา ละงู  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวสุกานดา นิลสุข  ครู ชำนาญการ
0
18 นางปรียา ศักดิ์มาส  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวอนุกูล สงกรด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวไทยน้อย พรายอินทร์  ครู ชำนาญการ
4
48.00
21 นางณโรบล ศรีกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสุภัค สังขรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
160.00
23 นางอุบลมณี ตั่นเล่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
34.00
24 นายอาคม สุวรรณบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางกันยา ค้าขึ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
26 นางเรณุกา พิชัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
27 นางผกาทิพย์ ฤทธิ์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
80.00
28 นายพิสิฐษ์ เนาว์ไพร  ครู ชำนาญการ
5
96.00
29 นางปราณี แสวงผล  ครู ชำนาญการ
1
14.00
30 นายสิทธิโชค วิจิตรทวีวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาววันวิสา จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสัญญา ส่งแสง  ครู ชำนาญการ
0
33 นายอุดมภัค ศรีนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
29.00
34 นายฉัตรชัย กาญจนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
35 นางภัควลัญชญ์ ศรีนาค  ครู ชำนาญการ
4
56.00
36 นางณัฏฐธิดา อุมาจิ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
37 นางสาวสาธิญา ดรุณศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายนิโรจน์ เนาวบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
39 นางสาวนงลักษณ์ ฉิมทัต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
200.00
40 นางกมลรัตน์ คงนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
88.00
41 นางบุศราคัม เรืองดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาววลัยลักษณ์ ผลเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
147.99
43 นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
44 นางสาวไซนาบ สุวามีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
45 นางสาวอุไรลักษณ์ ชุนไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
46 นายภานุวัฒน์ รายา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
47 นายบรรพต จันทร์แจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
48 นายสุรใจ เกษเหมือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
50 นางสาวนันทวัน หอมหวล  ครู ชำนาญการ
2
18.00
51 ดวงอนงค์ เป๋าเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวพนิดา คงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
112.00
53 กฤษฎี ขุนทองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวนงนุช ทองมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 เฉลิมพร เพิ่มทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
56 นางสาวสุนันทา ขุนฤทธิ์สง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
141.00
57 นายซูกีพลี วาโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวรัชฎา จิรธรรมกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวศิริพร คงขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวภัทรจินันท์ จันทมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
61 นางสาวอัจจิมา วาหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวรัตติยา เครือเครา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวกฤษยา เผือกแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 บุษยมาศ แก้วเทวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายเกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายอดิศร รัชนิพนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวไอรีนส์ จันทร์พรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
104.00
68 นางสาวสิเรียม เนียมนำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวพิชชา เหล่าเพชรสกุลชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวรวีนิภา โออินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวสุกัญญา ศิริก้านตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวสิรินาถ บัวการกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 ปญณต อินทการ  ครู ชำนาญการ
0
75 นางกัลยาณี กองเงิน  ครู ชำนาญการ
0
76 นายเอกลักษณ์ ต่อวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
72.00
77 นางสาวชนกนาถ ทองตราชู  ครู
0
78 นางสาวอาริสา ชนะวรรณโณ  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
15