โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชิงทะเลวิทยาคมฯ

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 10 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
2
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอณุภา จันทร์ปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
112.00
2 นางสาวศุชาตา ปิลวาสน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอมาณีย์ บัวเชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
4 นายสุรศักดิ์ ฉิมเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
5 นางสาววรันลักษณ์ ภู่พึ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
120.00
6 นางสาวสุดารัตน์ สว่างภิภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
8 นางสาวสุจิตรา ทองทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวปริสา หนูอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
10 นายอรุษ เกื้อเพชร  ครู ชำนาญการ
2
40.00
11 นางสาวกานดา รัตนมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางอัฏนา เดชพิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
13 ประภาศรี จิตต์จำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
3