โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 128 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 137 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุราษฎร์ธานี

จำนวน 143

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 9 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 17 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 19 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 13 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 24 26
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 12 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 33 104 137
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
7
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
10
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
5
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
11
7
0
0
6 ศิลปะ
2
5
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
5
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
4
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
38
54
45
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชฎาพร ช่วยชู  ครู ชำนาญการ
0
2 นายพฤติกรณ์ จะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวณัฐกานต์ พลรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาววรารัตน์ นาพิรุณ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวมนัสชนก เพ็ชรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวดวงดาลัด แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางกนกพร จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวจุฑามาศ วงศาโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางธรชญาน์ เหมทานนท์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายประทีป ศรีรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางศรีรัญญา ศรีสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจิราพรรณ เสียงเพราะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสุภรณ์ โชติรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วย  ครู ชำนาญการ
0
16 นายลือฤทธิ์ สุขยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางพรทิพย์ เพิ่มประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอิสราพร เดชะราช  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสิริพร มากเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางพรทิพย์ ราชเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจิรา สุทธินุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายทรงพล คล้ายเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววิภารัตน์ พุฒดำ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางเนาวนิต คงสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนัยณา คูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวพรรณทิภา เชิงสมอ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางรุจิเรศ ทีปะปาล  ครู ชำนาญการ
0
28 นางนุจรี มณีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางมลิวัลย์ อุดมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นายธรรมนิตย์ ชำนาญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวิภาดา วัชรสินธุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายบัญชา เกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายเริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอรุณรัก กู้เกียรติกูล  ครู ชำนาญการ
0
35 นางนิศากร กั้นเกษ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางโชติกา จักรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางนภัสนันท์ เภรี  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวนฤมล จิตรจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางกิตติญาณี หิริศักดิ์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
41 นายอำมฤต นามนวล  ครู ชำนาญการ
0
42 นายประสบโชค ภคธารา  ครู ชำนาญการ
0
43 นางอุราพร สุวรรณบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางโสภา อุดมพิทยาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายนิคม ทิศแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวจันตนา แซ่เจียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางศศิประภา หงษ์เกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางรุ่งทิวา ปันถะ  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสุวณี สุวรรณพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวทัศนีย์ เป็ดสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางเกศรารัตน์  ไม้ทองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสุรีรัตน์ พัฒนถลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสุจิตรา รัตนฉายา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสุนีย์ เวชพราหมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวทวีพร ศักดิ์ศรีวิธุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางวนัสนันท์ ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวเมธินี ช่วยปลัด  ครู ชำนาญการ
0
58 นางมารศรี ศรีอนรรฆวานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสินีนาถ งามสง่า  ครู ชำนาญการ
0
61 นายพิเจตส์ ประยุทธสินธุ์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางณัฐกานต์ ถาวโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสมเกียรติ จรูญรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
64 นางปริญดา มาเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวโสรยา พัฒทวี  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวปนัดดา สกุลไทย  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาววรารัตน์ เมืองแมน  ครู ชำนาญการ
0
68 นายสมนึก อุบลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวสุดารัตน์ พุทธกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายเจนรวุฒิ บรรดาศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายณัฐวุฒิ พุทธบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวศริญญา ผั้วผดุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางปรีดาภรณ์ แดงหวาน  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาววรรณิสา บุญอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวอรวดี คงสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาววิไลวรรณ ขวัญใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวอรวรรณ คุ้มครอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวเบญจมาศ เหมือนเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางอัจฉรา ขจรศักดิ์สิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายนิพนธ์ ติลกโชติพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
82 นางอรตรี รอดเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางทัศนีย์ นวลกุ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางอุไร เฟื่องฟู  ครู ชำนาญการ
0
85 นางจิราพร ศรีภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายศรชัย ไกรปราบ  ครู ชำนาญการ
0
87 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางอัมภาพร พาภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวภัทรมน อินไหม  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวประภาศรี ไกรนรา  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวสรัญพร สุขเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวปานจิต เพชรมีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายเกียรติศักดิ์ มีเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางกมลมาศ นเรนทร์ราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางฐิติมา คงคากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสาวมนันญา บัวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสุมนทิพย์ ทิพย์หนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสุทินา สุธรรมานนท์   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางยุวรัตน์ บุญทวีวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางชุติมา นามตาปี  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวอรทัย ทองชล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวรมิตา บุณสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวสิริญญา ศรัทธาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางอุไร เฟื่องฟู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวศรินธร มีเพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นายภาณุมาศ ชุมแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายวรพงศ์ สองเมือง  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวจริยา เนียมมูสิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางศรัณยา ชุมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสาวภัทรมน อินไหม  ครู ชำนาญการ
0
111 นายเอกพนธ์ กลับใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวปัณณพร โอมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวนัยนชนก เกียรติกุลพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายจักรพันธ์ แซ่โค้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวปวีณา แดงนาวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายธาริต อ่าวเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายเจริญ ผิวนิล  ครู ชำนาญการ
0
119 นายพิทักสันต์ ลิ่มวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
120 นายธนาวรรธน์ โชคสถาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวภัทราวดี สุวรรณจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวไอยลดา สอนมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวดวงเดือน แซ่วุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายปฏิพัทธ์ ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายนิวุฒิ แตงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางชมัยรัตน์ เชียร์ศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นายสมดี เคี่ยนบุ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายธีรยุทธ์ คงที่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
39