โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 96 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 89 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองสุราษฏร์ธานี

จำนวน 123

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 4 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
3
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเบญจพร รัตนวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 ว่าที่ ร.ต.สมพร ไชยยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางนิดารัตน์ ชุมศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นายกิตติศักดิ์ บุญล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิภาดา เวียงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางบัวมาศ อุบลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวจริยา แก้วแดง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนภัสสร จู่ทิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายสุวัฒน์ อินทจักร  ครู ชำนาญการ
0
10 นายวราวุธ รัตนานุพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางนิภาพร ศรีณวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนงเยาว์ วรรณดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสมัย บุญคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายยงยุทธ์ จารุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายศุภกิตติ์ ใจแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวนิรัญญา หมื่นหนู  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวธีรนันท์ เทพโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางอัญธิสา ไหมอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุจารีย์ ทองคลอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจรัญญา สอนขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางดวงสมร คำเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวจันทณา พันธุ์วิชาติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางวรัญญา พันธุวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายเกรียงศักดิ์ เมฆสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวเสาวนีย์ ขุนประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกนกภรณ์ แสงเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางเมธาวี รอดเหลื่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
29 นางสาวชิราวัลย์ เพชรชัย  ครู ชำนาญการ
0
30 นายสัจจพันธ์ สุทธินุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางอาทิตยา ศักดิ์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางอัญชลี ภัทรโอภาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางอำไพ โสภาคะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวมาริสา กาญจนคลอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวศสิโสม รอดเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวอมรรัตน์ จงอินตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายณัฐพงศ์ นาคน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวนาถยา ศุภนิมิตลักขณา  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวสุภาพร ฤดูดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายอนันต์ ร่มเย็น  ครู ชำนาญการ
0
41 นางรัตนา ศรียาเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางศุภัชชานันธ์ เภรี  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสิริพร สระโร  ครู ชำนาญการ
0
44 นางศุภลักษณ์ บุญสอน  ครู ชำนาญการ
0
45 นางธวัลรัตน์ พริ้มพราย  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวพิมลลักษณ์ คงแป้น  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวศิริรัตน์ ภูเขาทอง  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสารภี พงศาปาน   ครู ชำนาญการ
0
49 นางประไพศรี ลีฬหะกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายอรุณ มาศสำเภา  ครู ชำนาญการ
0
51 นายธีระพงศ์ จันทร์เพชร  ครู ชำนาญการ
0
52 นางพงศ์จันทร์ วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางวิมล วงศ์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวกนกวรรณ โชติรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางอัมพา หทัยวสีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางกรองกาญจน์ แสงเดช  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวนพวรรณ ธงศรี  ครู ชำนาญการ
0
58 นายสำราญสุข พุ่มประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
59 นายบุญยิ่ง คล้ายเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางปิยดา คล้ายเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางนวลจันทร์ นุกูลประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวรุ่งฤดี บุญยัง  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสิริยากร ภู่ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางวิลาวัลย์ ทองจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวทัชชกร วาทีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสรสิชา พรหมชาติ  ครู ชำนาญการ
0
67 นายครรชิต แป้นหมึก  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาววันทนา เก้าเอี้ยน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางวิมลมณี นาเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
70 นางศุภลักษณ์ คะเชนทร์  ครู ชำนาญการ
0
71 นายสุทิพัฒน์ ปานแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวกนตกมล สุขศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวนิตยา บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางกัลยาพรรณ แก้วมีศรี  ครู ชำนาญการ
0
75 นางปรางค์ทิพย์ อรัญไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวมัทนา สรณคมน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางจารุณี บุญรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางจันทร์เพ็ญ เชื้อบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางศิริพร ตันสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวนันทวัน จันทร์คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางทัศนีย์ ศรีอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางจันทร์เพ็ญ รักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวจาริยา อินทร์เทพ  ครู ชำนาญการ
0
85 นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสนธยา ทองท่าฉาง  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวผกามาส ใหม่เอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวพัชรินทร์ มีแต้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางงามพรรณ ธิปัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวณัฐธยาน์ เจริญบวรวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางกุศล ขุนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวสุนิสา ศรีสาคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวพรเพ็ญ ขวัญแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวเครือวัลย์ ชูหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายเนตรพันธุ์ พรหมมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางอรอุมา ผ่องศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
0