โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุราษฎร์พิทยา ๒

จำนวน 36

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 24 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
8
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสกูล จันทสุวรรโณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจิระพร ชูสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุทัศ สังเมียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจิราพร กระจ่างจบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอำภา ตั้งฐานานุศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสุชาติ บุญยก  ครู ชำนาญการ
0
7 นายพงศ์ธร นภาพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสิริมา อภิสมัย  ครู ชำนาญการ
0
9 นางกรรณิกา คุ้มไพรี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสุธาทิพย์ หมื่นงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุพรรณวดี ประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปิยลักษณ์ ทวีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวปณิธิดา มีแต้ม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวปารณีย์ วิบูลย์วัชรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวปาริชาต ข้ามสาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวประภัสสร อินพฤกษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางพรสุดา ภิโสรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางอภิรดี แนวประดับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายศรเณศร์ ภูมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาววลัยพรรณ ถาวะรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางอาฎาณา รอดเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวกัญญา เอียดเกาะสมุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวณัฐชา ทองเดิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวภัทราภรณ์ วุฒิจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวจันทร์เพ็ญ อัมพรวัฒนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวธิดารัตน์ ทองเนื้อขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
0