โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาญจนดิษฐ์

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 18 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
12
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอิทธิฤทธิ์ วรรณโร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล  ครู ชำนาญการ
2
30.00
3 นางชลัณฎา ทองสีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายอุดม พุ่มมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวภัทรวดี ศรีใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอรพิน สุวรรณรัฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวพรยมล แก้วออด  ครู ชำนาญการ
0
8 นายประสิทธิ์ ยอดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางชฎาพร พัฒนพลานันท์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวรติรัตน์ เมฆเสน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางอรวรรณ วรรณศรี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางนนทยา ธรรมธวัช  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนิภาวรรณ ปลอดจินดา  ครู ชำนาญการ
0
14 นายเสวก โภคากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
15 นางชุติมณฑน์ พุ่มมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางกัลยาณี สมจิตร  ครู ชำนาญการ
0
17 นายศิริพงค์ บุญนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสุภาพร ปานแดง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอาจิณ รัตนกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสมร เชื่อมกระโทก  ครู ชำนาญการ
1
16.00
21 นางวิจิตรา จินตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
22 นางสาวซาฝีน๊ะ แอหลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
23 นางสาวสุภารัตน์ สุรัตนพราหมณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
24 นางสาวมยุรี แซ่ลี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
11