โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เกาะสมุย

จำนวน 84

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 3 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 21 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
3
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
9
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชลธวัช ช่วยสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวกันยณา คงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวเยาวรัตน์ ประสานเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจิราพร คงเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวันเพ็ญ เมืองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุปรีดา ศรีฟ้า  ครู ชำนาญการ
0
10 นางลินทิพย์ โชคคณาพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางอรัญญา เกื้อสกุล  ครู ชำนาญการ
0
12 นายธีรพล ใจกว้าง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนิภาพร สุพรรณพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายชวโย ปัญญาฐิติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวัชระ รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวฉัตรลดา สุขเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายสัมพันธ์ ธรรมบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสุระชัย ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายอดิเทพ เวชกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางกานต์ชนิต แสงสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวพรรณศิริ กรรมแต่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาววรรลภา พรหมทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางดารณี วุฒิกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางวรรณิศา หนูเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสุมนา ธนภาษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสกาวเดือน อินสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวนพมาศ สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายศุภวัชร สุทธินุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12