โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 36 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าชนะ

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 2 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวผุสดี ไชยบุรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอังจิมา ทองจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกนกวรรณ อักษรสม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวเบญจมาศ โกศล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวนันท์นภัส ยิ้มย่อง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเกษสุนีย์ จันทร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวราภรณ์ บุญเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวจารี สุดจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจินตนา ยังจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอุษา สำลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอรนิตย์ อักษรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปวีณ์กร บัวเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวมณีรัตน์ แก้วพา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางโสฬส เมืองแมน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางนิตยา มีศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุมลทิพย์ บุญประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางพรจิตต์ กลางนุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสุวิทย์ มีศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิรัตน์ นาคน้อย  ครู ชำนาญการ
0
20 นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเย็นจิตร วงศ์พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอาจิณ จันนาป่า  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสุภา พิชิตชลพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายวิชัย กาเตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสมศักดิ์ โสมปาน  ครู ชำนาญการ
0
26 นางหอมหวล สนิทธิเวทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสะใบทิพย์ ขุนอำไพ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวปรียา วิบูลย์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวเบญจวรรณ ชัยยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางพรชนา สุวรรณจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวจุฬาลักษณ์ พรหมอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางเยาวเรศ เพ็ชรชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายวิทยา สริชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวจิตติมา พิมาน  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวนูรีฮัน ฮะแว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวสุธาสินี นาคกรด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวจารุวรรณ แก้วมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11