โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านตาขุนวิทยา

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 2 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 25 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
1
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
22
8
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนันทญา บรรณราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอรณ์สิริ หนูมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางธิดารัตน์ แซ่เลี้ยว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายวีระยุทธ อนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางพรพณา ฤทธิ์ชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายสุนทร เพชรชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธีรเทพ มุกดา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางกัญจนา สมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกมลรัตน์ คะตะโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสัญญา เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางจงกล รจนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเรณู ผดุงฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสุภาพร พัฒนรักษา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางนริศา บุระชัด  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสุดา เอ้งฉ้วน  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
19 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสมศักดิ์ บัวหนุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวนุชนาฎ พรหมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายโยธิน นวลมุสิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 คณิตา บ่วงราชบพิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ปุณณามา ทองดีเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นภิสา เส็นติระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 กัญญาภรณ์ การะเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6