โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 7 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
5
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปุณฑ์ทอง ทองกลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอมรรัตน์ คชรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายประสาน อนันต์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางปิยาภรณ์ เอกสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุรสิทธิ์ มีเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธนกร ตันซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจงดี อินทวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวิวัฒน์ เรืองนรา  ครู ชำนาญการ
0
10 นายจำนงค์ แสงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
11 นายอัมพร เศษธนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายชวัลวิชญ์ เรืองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวปริจฉัตร พลฤทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวพรรณทิพย์ ทิพย์อ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5