โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมบ้านทำเนียบ

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 15 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
6
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมขุนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวัชรพันธุ์ วิสุทธิ์สิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวรัชนี ศรีสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวสุนิยา เภรี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางกชพร ลาเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายธีรยุทธ อุบลชลเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายประชัน เภรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวัตจารี ขำเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสิริ วุฒิสันติกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางจิราวดี สินวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวลภัสพร วงศ์เมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสุกัญญา วรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ ตรีกำจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 จุฑาพร แก้วขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 อังศุมา ไทยเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5