โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านนาสาร

จำนวน 103

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 7 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 8 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
1
  รวม 18 43 61
0
0
0
1
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
7
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
3
0
0
6 ศิลปะ
1
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
2
1
0
0
  รวม
16
20
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจตุพล โฉมยงค์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางนิทยา บุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางจิราวรรณ นาคพิน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวจารุณี บัวแย้ม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช  ครู ชำนาญการ
0
6 นายเดโชว์ แก้ววิหค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี  ครู ชำนาญการ
0
8 นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์  ครู ชำนาญการ
2
42.00
9 นางสุกัญญา คงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
52.00
10 นางอุษา สื่อมโนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวันชัย ช่วยไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสุชาดา เสวกสูตร  ครู ชำนาญการ
0
13 นายธีรพงษ์ อนันตวิทยวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวนุตริยา เครือหงส์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนเรศ อ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสมยศ เอกอัครบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอรรถพร พุทธารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายวรพจน์ วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายสันติ ยิ้มปลื้ม  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวเยาวภา สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจิระภา สุขไกว  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางรัชนี ศิลปธีรธร  ครู ชำนาญการ
0
26 นางภาณี ชินธเนศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางมันธนา ปุณยปรัชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจินตนา บัวเผียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอุบล ไทยเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจิตราวัฒน์ อภิรัฐวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางนาตยา ดำพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายวินัย ดำพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางพจนาถ ศิริสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายชัยยุทธ ยิ้มมาก  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอุรา เชิดเพชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
38 นางวรุนันท์ บางรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาววาสนา ชัยพรหม  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสุภาพร จงศิริสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
42 นางจรรยา ไทยทอง  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวอารีย์ ยีหมาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวทิพวรรณ แซ่ตั้ง  ครู ชำนาญการ
5
61.00
45 นางสาวกุลนิธี แสงกิตติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวรัชนี ชูมณี  ครู ชำนาญการ
0
47 นายสมเกียรติ จำปีพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายก้องภพ จรูญพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางนันทิยา หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวพิชญา พรหมปองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวอัมพวัน คงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า   ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวดุษฎี เหมนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางญาณิศา รัตนาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวสุภาวดี พลายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายเซน ร่มพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
89.00
60 นางสาวมนชนก จันทบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางศิริรัช โสมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
30