โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 13 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านนาวิทยาคม

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 10 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
8
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวดวงเทพิน ขันธ์เครือ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายนริศรา คงคช  ครู ชำนาญการ
0
3 นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายพิทยา ทองแกมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวรรณดี ไชยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุวพล พุทธวิสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายศรีพงษ์ ถ่างก้าวหน้า  ครู ชำนาญการ
0
8 นางปิยะนุช ฉวาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสงกรานต์ รัตนแสงศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายโสภณ แก้วไทย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางชะโลม บุญเกื้อ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางธิดารัตน์ แก้วไทย  ครู ชำนาญการ
0
13 นางพิมพ์ใจ แผ่พร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเทพ รักบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางแสงจันทร์ โกละกะ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุนันทา ทองสุข  ครู ชำนาญการ
0
17 นายมณี ณ พัทลุง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒศิริ  ครู ชำนาญการ
0
19 นายคมกฤษ สิงห์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวณัฐธนา ขุนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางอภิสรา สุขทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13