โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เคียนซาพิทยาคม

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 8 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 7 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 3 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 42 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
6
1
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
21
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเอกราช รักเมือง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางขนิษฐา บางเดือนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนภัสนันท์ รัตนคช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางปราริศรา แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวรรษมล เขียวสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางธันทิพา อินทรกำเนิด  ครู ชำนาญการ
0
8 นางระพีพรรณ ภู่หิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวปิยะมาศ ชูมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวเสาวภา อุราพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายมวลชน ชูแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสายสมร เงินเหลี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
13 นางรัชนี สวนานนท์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสุจิน น้อยจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายจิรวุฒิ ขวัญพรม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสุภาพร คงคช  ครู ชำนาญการ
0
17 นางกมลทิพย์ ชูแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางทิพพา พาหะมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวรัชนี กลอนสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอรทัย ชนะกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางธิดานิจ ศรีพรหม  ครู ชำนาญการ
0
22 นางราตรี ชูส่งแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสราวุธ ธรฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสมนึก สีเสียด  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสมหมาย สีเสียด  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวกรรณิกา พุทธิสาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางปภาวรินทร์ นิลทัพ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวลัญจกร ทองเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวเสาวณี แก้วทองเมือง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายวันชัย พัฒน์มาก  ครู ชำนาญการ
0
32 นางฐิติมา วุฒิจินดาศรี  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางกชพร ดำรงเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายนพพร คงทอง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทวีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกนกอร ฤกษ์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวศรีปัญญา ปรีชาชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางกรรณิกา พัฒน์ประดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางนฤมล เกิดช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาววรรณวนัช อินทมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวกนิษฐา แซ่แจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 ธีรัตม์ สุขสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวเบ็ญจมาศ กระบิน  ครู ชำนาญการ
0
46 นายณัฐ​นนท์​ สงชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวฮาซานียะห์ หะยีดิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางาสวหัทยา สุขศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุณี หลีเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวลภัสรดา เพ็ชรคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 น.ส. ภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
17