โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางสวรรค์วิทยาคม

จำนวน 85

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 8 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 7 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 6 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 50 62
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
6
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
33
22
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวฤทัยรัตน์ ชูขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางมนธิรา ช่วยเกิด  ครู ชำนาญการ
0
4 ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ อินทรโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายชวน เกื้อทองสั้น  ครู ชำนาญการ
3
36.00
6 นางเจษฏาภรณ์ ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวชนากานต์ ผุดผาด  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพนารัตน์ แมนเมือง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอุไร โนภาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรัชฎา เกลี้ยงกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุจิตรา ชัยรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
13 นางผุสดี สุวรรณเทียบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางพัชร ถุงทอง  ครู ชำนาญการ
0
15 นายณธนัย มากทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางละม่อม พันธ์นิตย์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเพ็ญแข หนูชัยแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอรพรรณ์ การอรชัย  ครู ชำนาญการ
0
19 นางกัลยา ดิษฐอาย  ครู ชำนาญการ
0
20 นางศิริวรรณ สงนุ้ย  ครู ชำนาญการ
3
45.00
21 นางสาวศรินทิพย์ ศิลป์ประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสุทิษา ณ นคร  ครู ชำนาญการ
0
23 นางรัตนา คงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางอนุสรณ์ เทียนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์ธิรา ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุกัญญา หนูคง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
27 นางสาวอภิมาศ พงศาปาน  ครู ชำนาญการ
0
28 นางชฎาทิพย์ พวงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวจุฬารัตน์ เทพบุรี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางภัททิยา อินยัญญะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายสิริวัฒน์ บริพิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุภาวดี บ้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายวัฒนา อนุการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวพรทิพย์ บุญขำ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายชาตรี จริตงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
36 นายสันติสุข ศรีน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวจามจุรี มณีแนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางวรรณิชา ผะอบทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวปิ่นนรี ทองแกมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายรอฮาดี ดอเลาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางณัฐกฤตา ชูเจริญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
43 นางสาวเปล่งศรี ขุนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางอิศริยา ขำปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
7.00
45 นายจิตติพล ทองอิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
100.00
46 นางสาวจินดารัตน์ คงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวฐิญาดา โภชนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
48 นางสาวสุพิชชา ณ นคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
58.00
49 นางสาวกฤษณา บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวพัทนีย์ ชอบทำกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวรินธรา ลั่นซ้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวรอสานี หมาดมานัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวรัตติยา หนูประดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวตอยบะห์ มันนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวไซหนับ สวาหลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายชญณัฐ อินยัญญะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววิสนีย์ ริยาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวระพีพรรณ ลิ้มสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวเสาวรัตน์ โทสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสาคร สมนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวณัฏฐนันท์ กุลนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวฐิตารีย์ สำเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
12