โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 61 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 12 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 49 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิชัยรัตนาคาร

จำนวน 118

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 3 9 12
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
5
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
6
5
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางประทีป ชูแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวภุมรินทร์ บุญพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายสมชัย นิลรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางพิมพ์พิชชา ทองจันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสงกรานต์ ปฐมอติชาต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางศศิธร สังขอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวธัญญารัตน์ ศรชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายอภิพัฒน์ เพชร์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวพัดชา ช่วยปลอด  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวจินตหรา สมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวพรพิมล ชำรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิช  ครู ชำนาญการ
0
16 นางจิตติมา พิทยาสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววัชราภรณ์ จิตยาภาตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวปราณี ชมภูชะนะ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวมัลลิกา บุญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายจักรินทร์ บุญณะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวกนกกาญจน์ นิ่งราวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจริยาภรณ์ คงแทน  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวศุภมาส คงราษฎร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวิโรจน์ อินตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางพวงทิพ ปาณะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวธัญญรัตน์ ประเสริฐแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวจิระพร เพิงมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวจันจิรา เทพมณฑา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางปรียา ทรัพย์เอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางกาญจนา ศุภประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายชยุต เครือมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางเอมอร หนูแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
35 นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางนภัสกร ฟองฟุ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางศรัญญา นันทโช  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวอมรพรรณ พิชัยภาพ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวหุสนา อะหลีแอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวปาริชาต หิรัญรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวณัฐกาญจน์ สอนตะโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางเพ็ญศรี พงศ์วิริยะกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายสิทธิชน พิมลศรี  ครู ชำนาญการ
0
44 นายนิคม นันทโช  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางอินทิรา พิมลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวณัชณัญช์ สุวรรณน้อย  ครู ชำนาญการ
0
48 นางปาริชาต พรหมประทานกุล  ครู ชำนาญการ
0
49 นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล  ครู ชำนาญการ
0
50 นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวหทัยชนก วัชรากุล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาววนิดา ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
53 นางอมรรัตน์ อัมพะวัน  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวรัฐพร พูลผล  ครู ชำนาญการ
0
55 นางกรองแก้ว ลิ่มตั้ง  ครู ชำนาญการ
0
56 นางกนกพร สุวรรณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางชฎาพร ชาตะรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นายวิชัย แสนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายอำนาจ วาทะยา  ครู ชำนาญการ
0
60 นางอารมย์ วาทะยา  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวรุจรินทร์ อยู่นอก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
15