โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กะเปอร์วิทยา

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 16 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
14
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพรศักดิ์ คงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
2 นายณัฐวุฒิ เกิดสมจิตร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกัลญารัตน์ คงกัลป์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวิดาวัลย์ โมรัฐเถียร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวศิริวรรณ บุญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายวรรณชัย ทองจันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวรุ่งทิวา ธรรมบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางแน่งน้อย เกตุสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสุดา แซะอาหลำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศินี ถิ่นพังงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวฑัณฑิกา หนูแป้น  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสมบูรณ์ ศิลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายนภดล ศิริธวัช  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสิทธิโชค พลเขต  ครู ชำนาญการ
0
16 นางวาสนา อิสสระกุล  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวชรัตติยา อารีชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวกรรณิการ์ แก้วพิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพัชรี พิณแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายจิรทีปต์ สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางโสรัจจ์ จึ่งสกุล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายอดิศร สรรเสริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวอมรรัตน์ ล้วนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางปาริชาติ กอฟัก  ครู ชำนาญการ
0
25 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรนันต์ ปานจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
0