โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ระโนด

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 26 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
10
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวประไพ สุวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางเพลินจิต ไชยสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณิชมณ ศรีณะกิจจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนิรมล ภุมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางบุญตา คะหะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวสวัตติ์ ภุมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสมพร ช่วยแท่น  ครู ชำนาญการ
0
8 นางเนติมา ทองศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสมยิน เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเรืองพจน์ สังข์หนุน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางบุปผา อ่อนอุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสิรภัทร ศิริเรศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวชดาภรณ์ กาเลี่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเกษม เพ็งมาก  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสุกัลญา ขุนธน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายวัชระ ดีเอียด  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวขนิษฐา ศรีจันทร์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวิสิทธิ์ นุชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางณัฏฐพร อินทรมณี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางอุบลรัตน์ บุญชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางกฤติยา ทิพย์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 สาวิตรี ขุนราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
23 ศุภลักษณ์ สระมุณี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสุณัฎยา อยู่อริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 น.ส.กณิตา รัตนคำ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวมัลลิกา จำปาทอง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวบุญเสริม ด้วงสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
28 นางสาวปนัดดา เครือแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13