โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สงขลาวิทยาคม

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 6 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 3 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 7 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 30 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
6
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
26
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวฉอ้อน นิลตีบ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจันทนีย์ เนาวรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางเพ็ญจวรรณ ธรรมรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอมรศักดิ์ อุไรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางกรพรรณ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวยุภาภรณ์ โพชะเรือง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสารภี ศิริวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางบุญศิริ ขุนศรีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสมพร จุลวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวปรีดา สารีกามา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสุชีพ เสริมสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพิกุล เหลาะเหม  ครู ชำนาญการ
0
13 นางเพ็ญศรี ศักดิ์วิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนโชติช่วง  ครู ชำนาญการ
0
15 นายประสิทธิ์ พิมโคตร์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางฤกษ์ดี จันทร์พัติ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอุไร เลิศศักดิ์วาณิช  ครู ชำนาญการ
0
18 นายณรงค์ สุวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวนงเยาว์ งามไตรไร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวอาริยา น้อยกูด  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวเพ็ญศิริ นิตย์สุพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวรัฐวรรณ พังประไพ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสุดารัตน์ นิลพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายทวิช ดิสโร  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสุภาพร เตียวสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางทิชา เจริญสิน  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวอัจฉรา พัฒนประภาพ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวกันต์ธิรา พงศ์กระพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสวรส วิวัชนะ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางยุพา รับไทรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวเบญจมาศ โกศล  ครู ชำนาญการ
0
32 นางฐายิกา ชูมาคอฟ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวบังอร ทองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
34 ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ ดิษโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายประพจน์ อนันตวรพจน์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายภราศักดิ์ หอมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสุชาดา คงทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
24