โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 49 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : รัตภูมิวิทยา

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 7 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 2 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 36 49
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
6
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
6
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
4
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
5
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
31
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบัวทิพย์ เอี่ยมศิริ  ครู ชำนาญการ
7
105.00
2 นางสาวเสาวนิตย์ อินทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
4
50.00
3 นางศิริพร เหมหีม  ครู ชำนาญการ
3
24.00
4 นางสาวนิยม แก้วณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายกิตติศักดิ์ ปล้องนิราศ  ครู ชำนาญการ
2
20.00
6 นางสาวกาญจนา แก้วมูณี  ครู ชำนาญการ
7
78.00
7 นายมานพ ศีระดิษพงค์  ครู ชำนาญการ
4
42.00
8 นางนุศรา ศีระดิษพงค์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
9 นางยูถิกา ลางคุลเกษตริน  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
78.00
10 นางดุสิดา ไชยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
11 นางสารภี เทพคงคา  ครู ชำนาญการ
2
21.00
12 นายสัญญา แซ่จิ๋ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวตาเล็ก สังขชาติ  ครู ชำนาญการ
5
70.00
14 นางสาวพจนีย์ ทองปัญจา  ครู ชำนาญการ
15
176.00
15 นางมะลิ ลิ่มมณีธร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางซูบัยดี โสะนุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
17 นายบุญณพงศ์ บุญมณฑิรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอรวรรณ พานิช  ครู ชำนาญการ
0
19 นางวิมล พรหมโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
28.00
20 นายวุฒิ วรกุลวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
21 นางสาวรัตนา สุนสระบุตร  ครู ชำนาญการ
0
22 นางกชมน สำกำปัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
106.00
23 นางสาวจินดา รัศมี  ครู ชำนาญการ
5
37.00
24 นางสาวปรีดา ปล้องอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวหัสญา ชุมประยูร  ครู ชำนาญการ
3
36.00
26 นายสุมน โสะนุ้ย  ครู ชำนาญการ
2
24.00
27 นางทัศนภร สมพงค์  ครู ชำนาญการ
4
32.00
28 นางวิไลรัตน์ บูระเพชร  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวรุ่งนภา มุสิกะวงศ์  ครู ชำนาญการ
5
76.00
30 นางหนับเส๊าะ สุกเส็ม  ครู ชำนาญการ
4
48.00
31 นางสาวสุทธิญาณ์ แผ่นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางอารีรัตน์ ดารานีตาแล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายทวี แซ่จิว  ครู ชำนาญการ
8
12.00
34 นางจิราณี สุวรรณมณี  ครู ชำนาญการ
4
49.00
35 นายอนุสรณ์ สมบัติดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวอุชาณีย์ พูลขวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวจารุวรรณ อุ่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
8
91.00
38 นายไกรฤกษ์ วิฬาสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวปัทมา สุวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
5
100.00
40 นายอภิชัย แก้วประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวยุวดา เจริญสิน  ครู ชำนาญการ
7
60.00
42 นางวรางคณา เกลี้ยงสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
43 นางสาวเพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์  ครู ชำนาญการ
0
44 นาสาวสุขงามดี แซ่อึ่ง  ครู ชำนาญการ
2
24.00
45 นางสาวนูรซีราวาตี ดือเระ  ครู
0
46 นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด  ครู
0
47 นายอภิชัย แก้วประดิษฐ์  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
24