โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 196 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 205 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดใหญ่วิทยาลัย

จำนวน 223

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 14 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 24 32
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 37 50
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 19 26
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 35 35
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 9 14
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 1 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 8 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 8 8
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 50 155 205
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
9
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
17
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
17
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
10
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
17
8
0
0
6 ศิลปะ
6
6
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
5
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
8
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
7
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
53
89
63
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุดา ทองอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสุวัฒน์ โรจน์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางเสาวนีย์ หวังสวา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวันวิสาข์ โรจน์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางปณัตษวัลย์ บุญขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายอนาวิน สงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายนิพัท ขันไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุภา อุ่นเรือน  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุดารัตน์ อินทร์คง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวศุภณัฐกานต์ ดำมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอุไรวรรณ บัวคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกาญจนา ตุละ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสมเกียรติ ปลอดอักษร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางถวิล สาสุธรรม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางอมรรัตน์ เจริญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายปุญญพัฒน์ ชัยสุข  ครู ชำนาญการ
0
17 นางจีรนันท์ บุญยอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนงเยาว์ นิลประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางกานต์พิชชา บุญรังศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเบญจพร ฉินอังกูร  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวกาญจนา วิไลยพงค์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวณัฐยา ทิพรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางจุติมา เกื้อกูล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางชูศิลป์ ทรัพย์เลิศทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวมยุรี เพ็ชรมาลัย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางอรวรรณ ชนะศรี  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวธนาวดี นันต์ธนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสุทธิชัย ชีวชัชวาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางพิญญ์พัชร์ รัตนสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวศิริพร พิทักษ์จินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางศิริพร จินดาราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายโชคชัย แจวิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวบุปผาพันธุ์ ปุบผะโก  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวรัมภา ตั้งโรจนกุล  ครู ชำนาญการ
0
36 นางจุรีย์ เหมือนขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางปนิตา ลือขจร  ครู ชำนาญการ
0
38 นางมาลัย ลักษณะถาวร  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจันทร์เพ็ญ บุญรัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางอัญชลี สุทธิสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางภัทรา แก้วประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายอนุชิต อักษรทอง  ครู ชำนาญการ
0
43 นายโสภณ ฉิมพลีศิริ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางพอตา สิงห์เกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
45 นางจินดา หมัดอาด้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวนันทภัทร แก้วสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายวิทยา รักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางจิราวรรณ ยอดเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
49 ว่าที่ร้อยโทอณุ ไชยสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางวิภารัตน์ ไชยทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางศรัณภัสร์ พลอยนิลเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายสวัสดิ์ สุขบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางลดารัตน์ เมฆทันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายสวัสดิ์ ทองหยู  ครู ชำนาญการ
0
55 นางอทิตยา ศรีวิรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
56 นางแอนนา สุขสังวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางแก้วมี ชีวชัชวาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสุกานดา ชูลีวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวสุมาลี หลิมเฮงฮะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางจุฬาลักษณ์ ยางทอง  ครู ชำนาญการ
0
62 ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์ วรภาพรหมพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายสาธิต พิชญเวทย์วงศา  ครู ชำนาญการ
0
64 นางโสรยา ดาแม  ครู ชำนาญการ
0
65 นางอารี ชูแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายนุกูล ทองรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางวิลาวัลย์ พ่วงพี  ครู ชำนาญการ
0
68 นายยิ้มสำราญ ยิ้วศรีคล  ครู ชำนาญการ
0
69 นางอาทิตยา พันธชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางพจนา สถาพร  ครู ชำนาญการ
0
71 นายสมหมาย จันทร์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายประยงค์ มานะพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางกอบกาญจน์ เพชรบางโกระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางชญานันท์ อรัญดร  ครู ชำนาญการ
0
75 นายสมาน บิลเดช  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวอภิรดี หัชชะวณิช  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวปณิตา พิชญาวัตร  ครู ชำนาญการ
0
78 นางประคุณ แสนสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางไวยุด๊ะ เหตุเหล๊าะ  ครู ชำนาญการ
0
80 นายปานมนัฏ เหล่าจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางกิรณา ศรีไสว  ครู ชำนาญการ
0
82 นายนิพนธ์ ศรียะโอ๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
83 นางจีรนัย สุขมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายประกิจ ทองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางนัสชา อนุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสุภาพ ยุรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวอรทัย ประทุมชาติภักดี  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวอาวาตีฟ บาระตายะ  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวน้ำฝน เพ็งสร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายบรรดิษฐ์ จันทร์ผุด  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวรติธรณ ใจห้าว  ครู ชำนาญการ
0
92 นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวมาเรียม วัทนาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายอานนท์ ชูดำ  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวรภัทรธรณ์ จะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางเบญจวรรณ ปังเอี้ยน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางสาวสุธิดา รัตนมณี  ครู ชำนาญการ
0
98 นางชมพูนุช อุทัยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวสุนันท์ธิษา อังโชติพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวจารี ไชยหมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวสุวรรณา เพชรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวพิชญาภร หนูอุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางณิชชา จันทกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
104 นางณูสนี หะยียูโซะ  ครู ชำนาญการ
0
105 นายจิรศักดิ์ สุวรรณนัง  ครู ชำนาญการ
0
106 นางสาวอมรรัตน์ พรหมจรรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายพสงค์ แรงสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
108 นายศรายุธ ธารเนตร  ครู ชำนาญการ
0
109 นางสาวศุภลักษณ์ แก้วบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายปนนท์ สิทธิสาร  ครู ชำนาญการ
0
111 นางยุพลักษณ์ พรหมมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางจิรา เซ่งสีส่ง  ครู ชำนาญการ
0
113 นางศศิวิมล ขุ้ยยิ้ม  ครู ชำนาญการ
0
114 นางอินทิรา ศรีรัตนโชติ  ครู ชำนาญการ
0
115 นางจารี พิทักษ์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายวีระ รักงาม  ครู ชำนาญการ
0
117 นายเดโช ชูแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
118 นายสันธนะ ชนะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางนิภา ทองมั่นคง  ครู ชำนาญการ
0
120 นางสาวปริตา ศรีเต้ง  ครู ชำนาญการ
0
121 นางกัลยา จันทศรี  ครู ชำนาญการ
0
122 นางชาดา สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวนิสรา และตี  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวสุภาณี หมอเต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางชนิภา นวลวิลัย  ครู ชำนาญการ
0
126 นางโสภิตา กาพย์เกิด  ครู ชำนาญการ
0
127 นางภูริชา พรหมเคลื่อน  ครู ชำนาญการ
0
128 นายจิรวัฒน์ เดชเส้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวดวงฤทัย ไชยจารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางละออ พรหมเหมือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นายธวัช แพรกทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาววนิดา หมัดสุริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวเนาวรัตน์ พุฒิวิณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางจิตรลดา ไชยดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางโซฟียะห์ สิเดะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสาวยารียะห์ ราแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวตวงพร ยุทธสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางสาวอำนวยพร จันทร์ชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
139 นางณัฐวดี ประทุมวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางสาวจุฑาทิพย์ เงินแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นางสุนันทา เลิศวิบูลย์ลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวชุติมา ก้องศิริวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
143 นางวัชรี จันทชาติ  ครู ชำนาญการ
0
144 นายศักรินทร์ ดำท่าคลอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
145 นางสาวทิฏฐา สุวรรณกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นายจรัล ไพฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางสาวแก้วกานต์ เทียบทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นายพิภพ พุทธวาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางบุญเรือน สมจิต  ครู ชำนาญการ
0
150 นายประยูร ศรีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นายวรรณวัฏ ณ พัทลุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางสาวโรสลีน่า สุมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางสาวสิรีธร หลำเบ็ลสะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางสาวชฎารัตน์ คงวัดใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นางสาวนริศรา ไพโรจน์บวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสาวสุภาพร แซ่หลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
157 นางสาวมัณฑนา ธนูสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
158 นางกฤษณา อาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางสาวปิยฉัตร เจ้าย่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางฉลวย เคเวนดีเคท  ครู ชำนาญการ
0
161 นางสาวกาญจนา เจริญช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นางสาวนนทสรวง รุจิรารุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นางสุริวรรณ เทพนะ  ครู ชำนาญการ
0
164 นางสาววิลาวัลย์ สัจจกุล  ครู ชำนาญการ
0
165 นางนิตยา ธรรมฉัตรภาณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
166 นางสาวมูรนี มู่สา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
167 นางสำอางค์ มีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
168 นายวชิรพัฒน์ จิวานิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
169 นางสาวหนึ่งฤดี ศรีสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
170 นางสาวเกศกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
171 นางสาวพิชญเนตร เสวตโสธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
172 นางชนานันท์ ศรีสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
173 นางกัลยา วรกุลชัยวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
174 นางสาวปราณี ดำสองสี  ครู ชำนาญการ
0
175 นางเพลินตา พินิจสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
176 นางสิริเพ็ญ จันทรัศมีภัทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
177 นายศิวนนท์ สว่างคุณากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
178 นางพัชรินทร์ จันทร์งาม  ครู ชำนาญการ
0
179 นางนิตยา เจยาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
180 นางสาวฐิติชญา เลิศจำรัสพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
181 นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
182 นางเกวลิน ไชยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
183 นายศรีพัฒน์ ชูกิจ  ครู ชำนาญการ
0
184 นางสาววิไลพร คงอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
185 นางสาวพิมพ์สิริ สัจจกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
186 นายสุรวุฒิ กาพย์เกิด  ครู ชำนาญการ
0
187 นางสาวสุนิษา ชายใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
188 นางสาวศิวนาถ จินตวาณิชกร  ครู ชำนาญการ
0
189 นางสาวอำนวยพร จันทร์ชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
190 นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
191 นางสาวคณองสิน ถิ่นจะนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
192 นางสาวราชาวดี จันทร์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
193 นางศิราณี อัมรักเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
194 นายนายวงศกร ณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
117.00
195 นายสมุทร สุวรรณชาตรี  ครู ชำนาญการ
0
196 นางสาลินี เย็นใจ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
14
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
20
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
10
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
11
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
10
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
8
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
8
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
8
 
รวม
102