โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 150 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 159 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

จำนวน 176

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 16 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 22 26
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 23 29
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 18 26
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 22 24
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 10 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 37 122 159
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
6
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
12
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
16
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
9
6
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
11
7
0
0
6 ศิลปะ
4
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
4
2
0
0
8 การงานอาชีพ
4
3
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
3
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
67
52
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพิราวัลย์ จันทร์พูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางส่งศรี กลิ่นนาวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
3 นายบงการ เชี่ยวชาญยนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางตรึงใจ สุขบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวปัทมาคิราภรณ์ ธนนิมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางประไพ สุวรรณชนะ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสมร บริสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
8 นางชลหทัย มณีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายราเมศย์ จันทรัศมีภัทรา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรุ่งรัตน์ เกิดแสงสุริยงค์  ครู ชำนาญการ
4
36.00
12 นางสาวอนงค์ ลิมานุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวรุจิกร ชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวดวงแข ชุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
15 นางสาวสุพร ชอบแต่ง  ครู ชำนาญการ
1
14.00
16 นางวันทา เจะแหละหมัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวิชัย วงศ์สุวรรณ  ครู เชี่ยวชาญ
0
18 นางลักฆณา อินทะโชติ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางโสภานนท์ สาราลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางโรเฟีย สุกใส  ครู ชำนาญการ
0
21 นางจันทิมา ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพรประภา เชื้อชาญพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสุวดี บุญราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวรุจาภา อุทัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายศรัญญู รัตนแสง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวอาภา ธัญญะศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางฐิติญาณ์ ยืนนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาววีรยา แก้วคำ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสุภา ทรงอาวุธ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางกุลตาชา ชาติประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางณัฐกฤตา จาริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
32 ว่าที่ร้อยตรีนันโท อ่อนเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายเจตนพัทธ์ แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสำราญ ย่องดำ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
35 นายธีรศักดิ์ ชนะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางนิภา จิตต์ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
37 นางอำไพ ดิสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
3
36.00
38 นางสาวอุบล กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายธานี ทองขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
40 นางสาวรุจิดา สุขใส  ครู ชำนาญการ
14
263.00
41 นางหทัยทิพย์ ฌอสกุล  ครู ชำนาญการ
0
42 นายชาติชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวลม้าย สิงหโกมล  ครู ชำนาญการ
5
40.00
44 นางสาวศิริพร โชติวรรณกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวมณีรัตน์ ถาพลพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางนรารัตน์ บูหัส  ครู ชำนาญการ
1
18.00
47 นางยุวนิต พงศ์ประยูร  ครู ชำนาญการ
0
48 นางวรรณเพ็ญ จงรักษ์ศาสตร์  ครู ชำนาญการ
4
84.00
49 นางจินตนา ทองไทย  ครู ชำนาญการ
5
62.00
50 นางศรันย์ทิพา ไชยวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
51 นายสันติ เจริญวัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายศุภโชค พุทธิสารวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
152.00
53 นายธนกฤต สุวรรณชาตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายรุสลัน เจ๊ะอารง  ครู ชำนาญการ
7
133.00
55 นางสมศรี สุขแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวกาญจนา ตะบองเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายอุกฤษฏ์ ธานีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวภัทรวดี สุวรรณหอม  ครู ชำนาญการ
3
28.00
59 นางสาวซารีนา อุศมา  ครู ชำนาญการ
7
98.00
60 นายศรัณยู สามเมือง  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวปณิดา สุริยะจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาววรงค์กร นิลตีบ  ครู ชำนาญการ
1
99.99
63 นางพัตราภรณ์ วงศ์พรัด ทีปรักษพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
64 นางวรสนา ทองเอม  ครู ชำนาญการ
0
65 นางปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
66 นายจิรวัฒน์ จันทรทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวมุทิตา สุวรรณกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
68 นายทวีศักดิ์ ตันจะโข  ครู ชำนาญการ
0
69 นางรัติญา แซ่เอี้ยน  ครู ชำนาญการ
0
70 นางอัญชนีย์ แสงขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายรอง นิลสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
72 นางนิภา เซ่งเข็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
120.00
73 นางสาวสมจิต ทองหยัด  ครู ชำนาญการ
1
12.00
74 นางวราพร ธานีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวรัชนีกร ศรีชุมจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
14.00
76 นายอภิชาติ แก้วมาก  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวกาญจนา เรืองยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวสุพรรษา หนูเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางพรทิพย์ เสนะกูล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
80 นายสมศักดิ์ ประชุมชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวพัชราภรณ์ นิ่มด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางอรสา เดชดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
83 นางกุญช์ฐานิฏฐ์ สมิทธิโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
84 นายอุกฤษฎ์ชัย นวลพลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววาสิฏธี ชูโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
86 นายทิวากาล จันทร์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายเอนก อมราพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวกิสษณี ทวีผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาววรัญรดา สวาหลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายศักนรินทร์ หมาดโหยด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวรุ่งนภา ณะโมรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางชนิดา แก้วนาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวอารีรัตน์ ชูเส้ง  ครู ชำนาญการ
4
80.00
94 นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เกษ  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวเจริญขวัญ สุวรรณบรรดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวหวันอัสมา อิสราภิสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางรสสุคนธ์ ฤทธิ์ช่วย  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวกมลชนก ศรีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายสรรค์ชัย ไชยภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวเฉลิมศรี หน่อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
101 นางทรงพรรณ เที่ยงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางจุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
1
20.00
103 นางจารุวรรณ สุวรรณพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางกัลยา พรหมเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
105 นางรัชนี พิชญานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวฐิติพร ธรรมรักษา  ครู ชำนาญการ
0
107 นางรัตนาวดี ช่วยผดุง  ครู ชำนาญการ
2
20.00
108 นางสาวสุรีย์พร แซ่ตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางจุฑามาศ. พรหมจินดา  ครู ชำนาญการ
1
17.00
110 นางปรีดา อรัญดร  ครู ชำนาญการ
0
111 ปรารถนา ซามี  ครู ชำนาญการ
0
112 นางศศิธร ธรรมปาโล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นายวัชระ ช่วยพิชัย  ครู ชำนาญการ
1
16.00
114 หฤศร นาวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวกนกวรรณ ศรีโยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางกัญญา บิลอะหลี  ครู ชำนาญการ
5
88.00
117 นางเสาวคนธ์ จิตภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
118 นางมะลิวัลย์ ทองเสนอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 ณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
120 นายทศพร ชิตมณี  ครู ชำนาญการ
0
121 นางตาณวี สุวรรณมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นงพร สุ่มประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
123 นางสาวมาดารีย๊ะ มะสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
124 นางสาวจุฑามาศ อนันตกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 ณัฐสุวณัญ จิรันตน์ทโชติ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
126 นางธิดา เจตนา  ครู ชำนาญการ
0
127 นางสมปรอณา รัตนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายเฉลิมศิลป์ พิชญเวทย์วงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายกิหลาบ เลงสะ  ครู ชำนาญการ
0
130 กาญจนา รัตนมุสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวคณิษา สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
132 นางสาวกุลญาดา บุญเจริญเดโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางสาวอัมพวา รักบิดา  ครู ชำนาญการ
0
134 นายธเนศ บัวแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
135 ประคอง ประดับจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
136 สุรีพร ชิตมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
137 ชุติมา แก้ววิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 คมกฤช นิลวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
139 ฤทัยวรรณ วงศ์ชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางสาววัชรียา เหล็มหมาด  ครู ชำนาญการ
0
141 นางสาวจีรภา มณีรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
3.00
142 นายพิทักษ์พล อินมณเฑียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
109.00
143 นางสาวกมลชนก ศรีวุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
144 นางสาวพิมภรณ๊ หลุ๊ดหล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางสารภี เพชรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาวนลักษ คลังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางจักษณา สูตรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นางสาวจุฑารัตน์ พูลฉันทกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสาวเบญญา อนันตประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
150 นายสมเกียรติ แสงหว้า  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
10
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
9
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
65