โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 126 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 191 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -65 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

จำนวน 133

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 16 20
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 14 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 24 33
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 14 19
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 29 31
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 10 15
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 5 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 9 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 26 26
0
0
0
0
  รวม 40 151 191
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
11
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
10
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
12
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
9
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
16
7
8
0
0
6 ศิลปะ
10
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
8
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
3
0
0
0
11 อื่นๆ
26
0
0
0
0
  รวม
85
68
38
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพงศพัศ จันจะโข  ครู ชำนาญการ
0
2 นางลดาวัลย์ มะเดื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
60.00
3 นายวิษณุ สาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายบุญสนิท ยิ่งกุลมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเพ็ญญา มูเก็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพันธณี เซ่งฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
98.00
7 นางสาวสิโรตม์ บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นางพิมพ์ลภัทร ทีฆโชติวัฒนา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
9 นางขวัญตา รัตรสาร  ครู ชำนาญการ
3
28.00
10 นายพงษ์ไทย ชาลีผล  ครู ชำนาญการ
1
16.00
11 นายสุรชัย แซ่คู  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
12 นางสาวพัชรี เกตตะพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางกุลนันทน์ แก้วเคารพ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
14 นายเอกภพ กัณหเวก  ครู ชำนาญการ
0
15 นายยุทธนา ชมเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปิยาภรณ์ สว่างเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
17 นางนพคุณ จันทรโชติ  ครู ชำนาญการ
3
28.00
18 นางวรัทยา สุวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
19 นางวรรณรัฐ ฤทธิ์เทวา  ครู ชำนาญการ
1
6.00
20 นางสาวฉันทนา พรหมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
21 นายชุติพนธ์ เทพี  ครู ชำนาญการ
1
6.00
22 นายอมร เฉลิมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวธมนวรรณ เพชรเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
24 นางพิมพ์สุภา ค้ำชู  ครู ชำนาญการ
5
64.00
25 นายภาสกร ฉิมศิริ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายรหัส บัวอินทร์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
27 นายอารี บุญธรรมโม  ครู ชำนาญการ
0
28 นายบุญเลิศ แก้วคุ้มภัย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
29 นางถาวรี ไชยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
30 นางวิภาดา หมัดอะดัม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
60.00
31 นางธารทิพย์ บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นางเพ็ญศรี กลิ่นจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอรพรรณ กาญจนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
35 นางธิติกาญจน์ อธิพัฒน์เตชิน  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวนิสา ชอบกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
28.00
37 นายสถิตย์ สมมาตร  ครู ชำนาญการ
0
38 นายวิพรรณ์ ขาวนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายนิติพล มุณีกุล  ครู ชำนาญการ
0
40 นางปรียา ทองกรด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางภริตพร อุนะพำนัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
42 นายธีระพันธ์ จุลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางณัฐพร ผลเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
44 นายธีระเดช วรเดช  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสุจิตรา ศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวณภัทร จะระแอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางเอื้อนจิต วรรธนะเศรษฐ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
48 นางนิกรณ์ อินทฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางอรสา อุเหยะ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางวันเต็ม นวลถวิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
51 นายเจริญ เพ็ญหนู  ครู ชำนาญการ
0
52 นายรณภบ สำเภาทอง  ครู ชำนาญการ
0
53 นายอำพล เพ็ชรจำรัส  ครู ชำนาญการ
0
54 ว่าที่ร้อยตรีเกษม จุติสงขลา  ครู ชำนาญการ
0
55 นายสวัสดิ์ สายแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
12.00
56 นางสาวณฐมน เม่งช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางมยุรี ยอดบุญ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางวาสนา พูลศรี  ครู ชำนาญการ
0
59 นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางรัชนีกร แก้วคุ้มภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
61 นางอมราวดี รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
62 นางสิติอะหยาด หมีดเส็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางชัชนิตย์ กิ่งแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
64 นางอำไพ อรุณพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางจันทนา ศรีประยูร  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวยินดี ปานรุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
67 นางเพ็ญพิชชา สังขะชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
68 นางณิชชา หิ้นนรานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
69 นางสุภาภัค พรหมสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางละออ ทองมาก  ครู ชำนาญการ
0
71 นางธนัญญา อารมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวสิรินุช บุญช่วย  ครู ชำนาญการ
1
18.00
73 นางสาวรัตนา กล้าศักดา  ครู ชำนาญการ
0
74 ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
75 นายตรีศิลป์ รองเดช  ครู ชำนาญการ
2
40.00
76 นายพงษ์ศักดิ์ จันสุก  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวสิริมา นิยมเดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวสุภาพร ยุทธโกศา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
79 นายเดโช ไพรแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวกาโสม หมาดเด็น  ครู ชำนาญการ
1
60.00
81 นางสาววัชรี หิดาวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
82 นางสาวประไพ หนูเสือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
83 นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร  ครู ชำนาญการ
1
14.00
84 นายเมธา โปทอง  ครู ชำนาญการ
1
14.00
85 นางสาวอมรรัตน์ แซ่หง่วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวศิวนาถ จินตวานิชกร  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวณัฏฐณิชา ทองรอด  ครู ชำนาญการ
4
60.00
88 นางสาวปรีดา ขุนเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
0.00
89 นางพจนา สังฆะโณ  ครู ชำนาญการ
0
90 นายชาญชัย แซ่ก๊วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวจีรภา มณีรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
3.00
92 นางสาวเยาวพันธุ์ แรกสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายวรวุฒิ แต่หละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายศักดิ์คเณ ร่มสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
95 นางอุสเร๊าะฮ์ หะยีหมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายบุญเชิด สว่างเพชร  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสุวรรณา คงบางปอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางแก้วตา ทองบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
99 นางอมาวสุ แก้วคล้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
78.00
100 นางสาวลลิดา อักษรคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
101 นางสาวนันท์นภัส จุลมณีโชติ  ครู ชำนาญการ
0
102 นางเมทินี มณีโชติ  ครู ชำนาญการ
0
103 นางนิตธิญา ศรีราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางชะอ้อน แก้วหมุน  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสาวรวิวัลย์ จุลทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
106 นางสาวธนัชญกร ธรรมชาติ  ครู ชำนาญการ
0
107 นายอดุลย์ อับดลเลาะอาหลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายวิวัฒน์ คงเหมือน  ครู ชำนาญการ
0
109 นายวีนัส บุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางธิรดา ภัทรพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวมลิวัลย์ ทองขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
112 นางทรรศยา นงค์นวล  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวจรัสศรี ทองเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
114 นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วไสย  ครู ชำนาญการ
0
116 นางสมิตา แซ่หลี  ครู ชำนาญการ
0
117 นางสาวปารีดะ บิลสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวสุรัตนา หลังยาหน่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางอรพรรณ ชูโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายสราวุธ ธาตุวิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายวสันต์ ภูติรถยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายธวัชชัย บุญยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวสมจิต ห่อทอง  ครู ชำนาญการ
0
124 นางระวีวรรณ โฉมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
11
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
8
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
7
 
รวม
62