โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดใหญ่พิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 23 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
6
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
17
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปนัดดา พอดี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางบังอร เพ็งรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวัฒนา ผลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอำนวย สายพรม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางจินตนา สุวรรณสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางปรียา หนูดาษ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางกฤษณา ไชยธาดา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
8 นายสมบูรณ์ หนูเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
9 นายอนุกูล สายพรม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางจรัสศรี จันทรทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 นายมนิตย์ สินยัง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางนิตยา ผลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุริยัน ทรัพย์เลิศทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอรวรรณ สะตะพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
19.00
15 นายนิกร ผลชนะ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
16 นางบุญศรี บุญสกัณฑ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางยุพา รอดอยู่  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสุกัญญา สาครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวรัชนี ขันทกะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายประวิทย์ หีมอะดัม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอาจินต์ บุญสร้าง  ครู ชำนาญการ
1
14.00
22 นางศรีประภา ขุ้มทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางจงดี ไทยตรง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาววิลาวัลย์ แก้วสิ้นสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวแพว ชัยกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายณรงค์ศักดิ์ สาครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเสาวภา สินยัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวรศนา กิตติวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางชนกพร เชื้อช่วยชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวปราณี สินเสน่ห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
27