โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 16 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
18
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางมนัสรี ศิริเทพวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสมพร แก้วสด  ครู ชำนาญการ
0
3 นายประโสบ เวชกะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอรุณสุข ลีลารุจิเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางอมร ฉายห้อง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอุไรวัลย์ วรจินต์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายร่อเก็ม ทวีโสะ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสุนี เหล็บบินหล๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางรักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสลักจิต วงค์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางจีรนลย์ สังข์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
13 นางอาภร ทินนิมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุทธิพงษ์ นนท์ตุลา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสิโรตม์ เกิดทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางนัทยา บุญปราบ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางวันดี ชัยปาน  ครู ชำนาญการ
0
18 นางจุรีรัตน์ มูลติไชย  ครู ชำนาญการ
0
19 นางพฤษกรณ์ วรรณภัณฑ์พินิจ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวนันทภัค โสพิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14