โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 55 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 61 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พะตงประธานคีรีวัฒน์

จำนวน 71

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 10 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 11 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 7 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 46 61
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
6
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
6
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
8
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
5
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
6
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
39
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐชยา ภูริปัญญานนท์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวโสรยา ชุมประมาณ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
3 นางยุทิน รัตนพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางประคอง ทองรมย์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวกาญจนา เตชะพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
15.00
6 นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายทำนอง ช่อชู  ครู ชำนาญการ
0
8 นางมีนา โตะแอ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวพุทธวรรณ เจริญวัฒน์  ครู ชำนาญการ
2
20.00
10 นางประภาพร อุไรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางพรรณพิมล กาญจนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
21.00
12 นางธิดา นิลประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางธัญญารักษ์ ไตรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสืบศักดิ์ วิโยชน์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
15 นายสุนทร คนธารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางซาร่า หมูดเส็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
21.00
17 นางสาวพิมพร บุญนะรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวจงกลนี เองชวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกังวาน ไตรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางเพียงเพ็ญ เพ็ชรขาว  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสมพร เรืองเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายประวิทย์ เรืองเนียม  ครู ชำนาญการ
0
23 นายชำนาญ พินกลับ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางจินตนา รัตโนดม  ครู ชำนาญการ
0
25 นายหิรัญ เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางนัฐสุดา กิจรักษา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางอภิญญา บุญวรรโณ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางจันทิรา การีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุล  ครู ชำนาญการ
1
40.00
30 นางอำพร กั๋งเซ่ง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางอรัญญา คนธารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางจิราภรณ์ พันธ์อุบล  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสุภารัตน์ ชโนทาหรณ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางโสพิศ นวนดำ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายภักดี กั๋งเซ่ง  ครู ชำนาญการ
0
36 นายศักดา ยุทธโกศา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
37 นายปรีชา ศรีสมัย  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาลินี เย็นใจ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวอัจฉรา ไฝมณี  ครู ชำนาญการ
0
40 นางนูรลี โส๊ะขาว  ครู ชำนาญการ
1
4.00
41 นายกุศล ชูเชิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
42 นางสาวกัลยา ทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสารภี เพชรสุวรรณ/ทองเส็ง  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวพัทธิชานนท์ อวะภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
45 อทิรัตน์ ยอดพงษา  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาววิวรรธน์ชา บุญละเอียด  ครู ชำนาญการ
3
40.00
47 จิฑาพัชญ์ ศุภรพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
48 ธนภัทร จันทรมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุกัลยา เอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวฟาอีซ๊ะ ดะสะอิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายสุชาติ ชโลธรทักษิณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวปัทมา ปัญจเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายอำนาจ ไหมพรม  ครู ชำนาญการ
1
8.00
54 นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอรอนงค์ พิมเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
56 วลัยพร สงคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
28