โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 48 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 50 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ควนเนียงวิทยา

จำนวน 66

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 11 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 38 50
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
2
1
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
7
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
5
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
30
12
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพิม เครือก้อน  ครู ชำนาญการ
1
90.00
3 นายผดุงศักดิ์ ชูช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกัลยา เอียดวาโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายปรีชา พันธ์ศรี  ครู ชำนาญการ
2
16.00
6 นางวรรณา พันธ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพิไลรัตน์ จันทระ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวีระ เสนาวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางลัดดา จุลเสวต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวิสุทธิ์ คงกัลป์  ครู เชี่ยวชาญ
0
12 นางประทุม บัวเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางมนัชยา ชูมณี  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสาโรจน์ คงฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางชลธิชา ธรฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสุรจิตร์ บัวเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางละมัย อินทร์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวสายชล ทองมี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางวรรณา เสนาวรรณ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
20 นายบุญเอก ยอดสังข์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสุวิมล โกศลสุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายประเสริฐ จันทร์ภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสุทธิกา คงพูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางกุลสนา เอียดบุญ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวนฤภัค ปริยศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางประนอม ก่อเกื้อ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางราตรี จันทศรี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
28 นางสาวศิริ สุวรรณปาน  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวไสว ไชยสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
68.00
30 นายชินพงศ์ จุลบุตร  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวชวินดา ชูวงค์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวศยามล จัลวรรณา  ครู ชำนาญการ
0
33 นายพงศ์พันธ์ ชูช่วย  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสร้อยประดับ เบญจาทิกุล  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาววีรวัลย์ เพชรมีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวกรรณณพิณ บวงเงิน  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวปภัชญา จันธรรมรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
92.00
38 นางสาวกฤษณา หมัดอัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางวรรณี นะชาตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวซูวายบะห์ อามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
42 นางนาถยา สันหมุด  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวปัทมา ฮะยีบิลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวรุ่งทิวา ฉิมกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางจรัสลักษณ์ คงกัลป์  ครู ชำนาญการ
0
46 นายชัยพร ดือราแม  ครู ชำนาญการ
7
56.00
47 นางจินดา ไชยสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางเปมิกา เสียงอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
17