โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพพิทยาภาณุมาศ

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
11
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายมานิตย์ สมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวจิราพร จันทร์ต้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุภาพร วงศ์ประเทศ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางงามจิต กฤษณาพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสมนึก กฤษณาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางเดือนเพ็ญ สุขราษฎร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวิเชียร ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายปรีชา กุลดำรงวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางมณฑา กุลดำรงวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอารีย์ สามแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายปรีชา เพ็ชรจรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจริยา แก้วทอง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวสุวรรณา ศรีวัชรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายมนูญ ขวัญชูด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร สุขแสวง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางฤทัยรัตน์ แจ่มมี  ครู ชำนาญการ
0
17 นายจอมพงศ์ อุ่นเวสกุล  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวรดา โกไศยกานนท์  ครู ชำนาญการ
1
14.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10