โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 93 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 100 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

จำนวน 131

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 11 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 10 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 19 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 12 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 11 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 27 73 100
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
6
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
6
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
10
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
6
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
7
0
0
0
6 ศิลปะ
4
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
1
1
0
0
0
  รวม
39
45
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมคิด ทิพย์เพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสักริยา เอียดฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
3 นายสราวุธ ใหมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางเด่นดาว สืบชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสุพรรณี สุวรรณโณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิภาวดี สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวฮูด่า หมูดเส็ม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางเตือนใจ มุสิการุณ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางอภิญญา หรับจัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเสาวนีย์ สีทอง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางอารียะ อะปะแต  ครู ชำนาญการ
0
12 นายประหนุด เบ็ญหมัด  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนแป้น  ครู ชำนาญการ
0
14 นายธวัชชัย อาทรธรรมสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางละออง บุณยปราการ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาววรรณา บางเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางทัศนี สะอาดใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจิราภรณ์ พรมสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวสุมาลี แซ่จู่  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสุหริ ชูโตชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรติรัตน์ ภู่แดง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสุจริต จิตต์ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
23 นายโชคดี ภู่แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางละเอียด อินทวังโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางน้อย ใสแวว  ครู ชำนาญการ
0
26 นางรอมีอ๊ะ หวันเต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายบุญมา กัติยัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางบุปผา กัติยัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางเพชรา รัตนมุสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นายถาวร ดำแดง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสปัน ยศดำ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวสุมดี บุญประกอบ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางอารม พรหมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางเพียงหทัย ไชยาวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวณัฐนันท์ บุญชูช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุรีย์ แซะอาหลำ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางอัญชนา ทองมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายประภาส แก้วประกอบ  ครู ชำนาญการ
0
39 นายดำรงค์ สิงหรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางจิราภรณ์ ศิรินวล  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสุพัตรา ปัตติศานต์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายอรรถกร ปถมกุล  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวลีลาวดี กาเทพ  ครู ชำนาญการ
0
44 นายบัลลังก์ จันทร์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวพินันทา วงศ์จินดา  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวกนกพร คล้ายดวง  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวจุฑารัตน์ พูลฉันทกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอิสรา สังขรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวพัฒิยา เพชราภินันท์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวมะลิวัลย์ ดลภาวิจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสุภาภรณ์ พิทักษ์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายพงษ์ศิริ วงศ์เพชรสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางบงกช เธียยรพิทยามาศ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวปิยะมัส พรหมทอง  ครู ชำนาญการ
0
55 นายชาญวิทย์ บุญห่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางวรลักษณ์ เรศประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวกาลาโสม หมัดอะดั้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววาสนา ทิพย์รัตน์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสุริยันต์ จันโสด  ครู ชำนาญการ
0
61 นางขวัญตา ทองเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวดาหวัน สะเม๊าะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายณฐาภพ โกมลตรี  ครู ชำนาญการ
2
18.00
64 นางธิดารัตน์ แปะเง้าสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางจันทร์ศิมา เกิดสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวไมซน สามารอเมาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางหทัยพัชร์ ผุดสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายธีระยุทธ ร่มสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายยา อีลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนวลอนงค์ ชัยกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางกาญจนา เทพสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 ปาณิศา แซ่ตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
74 ฟาตีฮะห์ ลูมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 เปมิกา เสียงอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวกนกวรรณ จุลฉีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวสไบนาง หมินหมัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางพัชนี บินกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวประภัสสร ณะสงฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายอภิพงษ์ ทองเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายปราโมทย์ จันทร์ไพฑูรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 สุกานดา มีสุขศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 ชัยกฏ พรหมอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาววรรณพร จันทร์สุริวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวสุชาดา บินอาหวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวรอฮีม๊ะ ตะนิแร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวอุสุมา หนูเกื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวศศิธร ทองเสนอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสุฌาณ์นธี ไชยเหมวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวสุกัญญา บูเก็ม  ครู ชำนาญการ
0
92 นายบดินทร์ จันทร์สุข  ครู ชำนาญการ
0
93 นางกาญจนา​ มูลสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
25