โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 76 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 77 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กำแพงวิทยา

จำนวน 100

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 8 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 12 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 7 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 13 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 59 77
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
5
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
5
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
8
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
6
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
10
0
0
0
6 ศิลปะ
4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
42
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเรวัฒน์ ทอดทิ้ง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
2 นางสุรภี ลัดเลีย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
3 นายจงเจริญ แคยิหวา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางมารีเยาะห์ โอมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
5 นางฮตีลา เกปัน  ครู ชำนาญการ
0
6 นายหมู่สา ผิดไรงาม  ครู ชำนาญการ
3
40.00
7 นางจันทรา ศรีอุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
110.00
8 นางสาวกิตติพร สัจจะบุตร  ครู ชำนาญการ
4
84.00
9 นางอรณี จิเหม  ครู ชำนาญการ
1
20.00
10 นายอดินันท์ หัสมา  ครู ชำนาญการ
2
66.00
11 นางจริยา ระมะลี  ครู ชำนาญการ
1
8.00
12 นางกมลพร นุตภูติพงศ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
13 นางอารมย์ หมื่นจร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางศุภิกา สะหมัดหานาย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางยุวดี โอมณี  ครู ชำนาญการ
4
29.00
16 นางนิศาชล ชัยแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
17 นายเอกชัย บุญมา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางจุฬัมพา หลงเก็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววรารัตน์ แสงพรหมเลิศ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
20 นางอารียา เพ็ชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายจรูญ สัสดี  ครู ชำนาญการ
0
22 นายชัยศักดิ์ ระเด่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
23 นายประดิษฐ์ ลัดเลีย  ครู ชำนาญการ
1
10.00
24 นางสาจิตร ทิพย์รองพล  ครู ชำนาญการ
3
40.00
25 นางเรณู สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
26 นางกฤตชญา ติงหวัง  ครู ชำนาญการ
4
20.00
27 นายประดิษฐ์ รังสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางใขรี่ยะ ม่าเหร็ม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางศิริมา รัตนชูศรี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางยุพา เพชรอินทร์  ครู ชำนาญการ
5
72.00
31 นางวันเพ็ญ หมันหย่อง  ครู ชำนาญการ
1
20.00
32 นางสาวนาถวดี เจ้ยจู  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวนลินี หวังสบู  ครู ชำนาญการ
2
16.00
34 นางเพ็ญประภา สวาหลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
35 นางปาลิตา อาดุลเบบ  ครู ชำนาญการ
3
38.00
36 นางศิราพร สันหลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางนริศรา หยีมะเหร็บ  ครู ชำนาญการ
2
36.00
38 นางเบญจวรรณ เกษา  ครู ชำนาญการ
1
20.00
39 นางลดาวัลย์ อโณทัย  ครู ชำนาญการ
0
40 นางจิรา หัสมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางวันเพ็ญ ขาวเรือง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
42 นางสาววิชุดา พรหมคงบุญ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
43 นายประกิจ ชูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวจุฑามณี นุ้ยโส๊ะ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
45 นางสาววิภาวี ลัดเลีย  ครู ชำนาญการ
3
36.00
46 นางสาวโสภิต วรรณชูติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
47 นางสาวจันทรา พัทคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
46.00
48 นางสาวฤทัยรัตน์ ขวัญเชื้อ  ครู ชำนาญการ
1
26.00
49 นางสาววันวิสาข์ จันทร์แจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวพรรณทิพา หัสมา  ครู ชำนาญการ
6
56.00
51 นางมารีย๊ะ แดงตี  ครู ชำนาญการ
1
26.00
52 นายฮารูณ โสธามาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวแวโซเฟีย เจ๊ะแนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสุทิรา กระสายสินธ์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางเพ็ญศรี พิพัฒน์วรสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
56 นางสาวศรีวรรณ สุวรรณวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาริญา แมเราะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายภูริพัฒน์ ยานา  ครู ชำนาญการ
0
59 นางปณิดา โมเชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวพรกมล รัตนมหันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
70.00
61 นายธนวัฒน์ ภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
62 นายบัญญัติ กุลมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวอานิส ทองคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
64 นางสาวจรรยา หัสมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสุวดี หีมปอง  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวภัสริน ล่องสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
47.00
67 นายอธิวัฒน์ สันติเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
38.00
68 นางนัจญวา นายาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายพิงค์พันธุ์ แพงพุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวอนุธิดา กลิ่นพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 ว่าที่ รต.หญิงเย็นฤดี ถนอมวิลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวนัจญม๊ะ ง๊ะสมัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุภาพร วะจิดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
74 นางศิรังษี กฤษณา  ครู ชำนาญการ
0
75 นายวัฒนะ สองเมือง  ครู ชำนาญการ
1
6.00
76 นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
28