โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งหว้าวรวิทย์

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 19 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
10
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวรรณี เห้งกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางรานี สาโส๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววัชรี สุวรรณเวลา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
4 นางมาลัย นิติวิศิษฎ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศิรานันท์ จันวัฒนะ  ครู ชำนาญการ
6
48.00
6 นางนัยดี เนียมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุจินต์ ชาวสวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเอกลักษณ์ หล่อสุพรรณพร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ  ครู ชำนาญการ
2
11.00
10 นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวพัชรา นิมิตรถวิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
32.00
12 นางฉลวย หมีนหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
13 นางอัมพร ชาวสวน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวจุรีพร ดุกหลิ่ม  ครู ชำนาญการ
10
80.00
15 นางรัตนา พลายแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางกิ่งกาญจน์ สุวรรณโณ  ครู ชำนาญการ
2
22.00
17 นายอุดมพร ไสยรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวยุคลรัตน์ หนูด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายธนสิน ชูโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวยาวีเราะห์ สาเส็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
21 นางวิชญา เทพสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
22 นางลัดดาวัลย์ สมัยอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
23 นางมยุรา แซ่ฉิ้น  ครู
0
24 นายจำรัส สืบเหม  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10