โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตูลวิทยา

จำนวน 102

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 16 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 10 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 17 57 74
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
8
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
9
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
6
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
6
0
0
6 ศิลปะ
0
4
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
9
38
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุวนิช แซ่อ๋อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางเกษรา หัสมา  ครู ชำนาญการ
7
124.00
3 นางสาวนูรียา ลายู  ครู ชำนาญการ
6
78.00
4 นางยุพิน จันทบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
132.00
5 นางนันทนา อิศโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
104.00
6 นางศริญญา เหล็มหนู  ครู ชำนาญการ
5
48.00
7 นางหทัยชนก ง๊ะสมัน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวูนายูลา ดาเลาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
9 นายทศพล โคกเขา  ครู ชำนาญการ
0
10 นายศิระ เละสัน  ครู ชำนาญการ
4
36.00
11 นางรติมา คงคำสวน  ครู ชำนาญการ
1
24.00
12 นางอาจารี อำมาตยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
54.00
13 นายญาณกวี แก้ววงศ์  ครู ชำนาญการ
3
42.00
14 นางมยุรี เจะเลาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกิรตี หมาดทิ้ง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสมสวาท ลิมานัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางฉวีวรรณ เส็มสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
68.00
18 นางณัฎยา แสงอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
209.99
19 นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์  ครู ชำนาญการ
3
48.00
20 นายสุเทพ มะลิวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
21 นายสมยศ แสงอรุณ  ครู ชำนาญการ
4
42.00
22 นางวิไล หนูคงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
224.00
23 นางปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
105.00
24 นางฟารีดา กุลโรจนสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
96.00
25 นางสาวณหทัย ลัสมาน  ครู ชำนาญการ
0
26 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวรรณี บุญเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
84.00
28 นางสาวปิยนันท์ บุบผะโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสร้อย นวลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
31 นางจินัฐดา ชูช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวสุกัญญา อนันธขาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
33 นางตรีนุช ทิศเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
34 นางจิรวรรณ ปรางจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
13
172.00
35 นายพงษ์ศักดิ์ คงสง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางลมัย สิงหโกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
38 นางรัสรียา ปังหลีเส็น  ครู ชำนาญการ
1
18.00
39 นางณูรไอนี้ ลาโยด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
40 นางจริยกร ประกอบชัยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
41 นางสาวศิรประภา กุณโรจร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางพรทิพย์ สิทธิชัย  ครู ชำนาญการ
0
43 นางซอฟียะ มรรคาเขต  ครู ชำนาญการ
5
86.00
44 นายสโมสร ทองสิพพัญญู  ครู ชำนาญการ
0
45 นางฮาสนะ โคกเขา  ครู ชำนาญการ
2
30.00
46 นายอนวัช ณ สงขลา  ครู ชำนาญการ
2
36.00
47 นางสาวพิมเดือน สังข์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางศิรินันท์ ยูโซะ  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด  ครู ชำนาญการ
13
162.00
51 นางสาวลียานา ประทีปวัฒนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายวิชิต คงรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
53 นางสาวมัทธนา ตาเดอิน  ครู ชำนาญการ
3
104.00
54 นายฉุดดิน สันง๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวพัชราถรณ์ ยาบา  ครู ชำนาญการ
9
96.00
56 นางสาวยามีละห์ ดำเต๊ะ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
57 นายภัทรกร หมาดฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
151.00
58 นายอดุลย์ ตาเดอิน  ครู ชำนาญการ
2
30.00
59 นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว  ครู ชำนาญการ
9
78.00
60 นางสาวบุญประภา ช่วยชม  ครู ชำนาญการ
3
66.00
61 นายสุริยัน บิลหีม  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวปาริชาติ ศิลป์ศร  ครู ชำนาญการ
8
120.00
63 นางนาราภัทร หยีราเหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
78.00
64 นางอรวรรณ มากชูชิต  ครู ชำนาญการ
1
14.00
65 นางสาวดวงรัตน์ หลำโอ๊ะ  ครู ชำนาญการ
7
120.00
66 นางสาวนิตยา ชำนาญคราด  ครู ชำนาญการ
4
72.00
67 นางสาววันเพ็ญ เปล่งประดับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
68 นางสาวมาเรียม โต๊ะประดู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
78.00
69 นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
70 นางสาวกัสมูณี แวสาแล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
71 นายนาวี มะสมัน  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวพนิดา สานิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสุวิมน เชี่ยห้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
104.00
74 นางจิตติมา บุญนวล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
10
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
8
 
รวม
36