โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ควนโดนวิทยา

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 14 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
20
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรุณี ตาเดอิน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางหัสราษ มัสตัน  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนนทิกร ศรีสัมราน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอามีน๊ะ มาลินี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางหับเสาะ บิลหลี  ครู ชำนาญการ
0
6 นายนิรัตน์ เสมอภพ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
7 นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางจินตนา หมาดทิ้ง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางเซาเด๊าะ คชฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
10 นายนิสิต ภัทราภินันท์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี  ครู ชำนาญการ
0
12 นายอดุลย์ บิลหลี  ครู ชำนาญการ
0
13 นายอภิสิทธิ์ ดำยูโซ๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอนันต์ โต๊ะประดู่  ครู ชำนาญการ
0
15 นางฮายาตี หลีเยาว์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางวรมน คลังข้อง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสารอ แซะอาหลี  ครู ชำนาญการ
0
18 นางหวันอารีญา หมีนสัน  ครู ชำนาญการ
0
19 นางนุรมะ นารีเปน  ครู ชำนาญการ
0
20 นายไพศาล ลายู  ครู ชำนาญการ
3
73.00
21 นายอับดุลการีม สามัญ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
23 นางสาวสุวตี มัจฉา  ครู ชำนาญการ
0
24 นายวิลาศ อรุณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางวิไลพร กลิ่นสุคนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายนัฐดนัย อาดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางอามีนะ ทองดำ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13