โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 14 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 15 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 1 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 9 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
10
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอาห์หมัด สาดีน  ครู ชำนาญการ
2
26.00
2 นายสมศักดิ์ ล่าดี้  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวรัตนา มณีโส๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
5 นางสาวกอรีย๊ะ สมัยอยู่  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสายไหม จิตรหลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนงนุช ยังปากน้ำ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางวนิดา พรหมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายสวัสดิ์ สวาหลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
10 นางอัมพวาณี แดงนุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาววนิดา อุ่นนวน  ครู ชำนาญการ
0
12 ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ ชุมละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายพยุงศักดิ์ หนูด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวฮูนู๊ด เจ๊ะหวังสวา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
3