โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 85 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 88 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิมานพิทยาสรรค์

จำนวน 94

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 3 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 11 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 16 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 9 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 16 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 23 65 88
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
5
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
5
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
14
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
5
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
10
3
0
0
6 ศิลปะ
3
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
21
49
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางปิยะนุช พันกาแด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางฉ๊ะ หมาดมาสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวณัฐชา พรหมหิตาธร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวสุภาพร ละอองวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศลิษา มูสิกวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางอัมภาพันธ์ จิเบ็ญจะ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางรุจรวี มุณีแนม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางเจ๊ะโสม ขุนฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางวราภรณ์ คำแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวิรัช ประกอบชัยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายเอกสิทธิ์ หมันใจดี  ครู ชำนาญการ
0
13 นายอาหมาด หลังปูเต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางตวงพร ห่อเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวกฤตยาพร พวงมณี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางฐิติชญา ชูหะรัญ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอรัญญา สนูบุตร  ครู ชำนาญการ
0
18 นายชลภาม สุริยะกานนท์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสิริลักษณ์ ดวงตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพวงชมพู เอียดนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางราตรี คงสุข  ครู ชำนาญการ
0
22 นางวาสินี ขจีรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางแวนะ เละสัน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสุรัษฎา ศรีสมานุวัตร  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสนธยา มาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางฉวีวรรณ ต่อวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นายอับดลรอศักดิ์ อาลี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางจรียะ หมันใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายเอนก หิรัญสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอารี อัตตวิศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสุธารักษ์ บินรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายบัญชา กลับศรีอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวเอื้อมพร แววสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอุไรวรรณ ปะดูกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางกนกเลขา เจริญผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวพรพิสุทธิ์ มียัง  ครู ชำนาญการ
0
37 นางอัสนี เตี้ยเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
38 นางณัฎฐา กั่วพานิช  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจรัสศรี ไชยกุล  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวสุนทรี ศุทธิวรรณรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นายสุริยา หลีเส็น  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวดรุณี ทองขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
43 นายภูวรา อาชว์ปุริม   ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวฮาบีบ๊ะ ปากบารา  ครู ชำนาญการ
0
45 นายอานัส มะแอเคียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางนริญญา ทองอยู่  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาววัลลา ใบบาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายเอกพล รองเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายประสิทธิ์ สืบจักษะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางพิชยา ระธารมณ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นายณัฐวุฒิ ยาแม  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวสาวิณี สิทธิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววิมลศรี อดทน  ครู ชำนาญการ
0
54 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจ๊อับเซ๊าะ กาสาเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 ว่าที่ร้อยตรีดนตอเหล็บ รอโสนล๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาววาสนา ทองจิบ  ครู ชำนาญการ
0
57 นายคุณานนต์ ทองกรด  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวมาซีต๊ะ หลังจิ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางศิโรรัตน์ อนันต์ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวฐรินดา สังยาหยา  ครู ชำนาญการ
0
61 นางนันทวดี ช่างเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
62 นายโรฮานา มนูญตาหวี  ครู ชำนาญการ
0
63 นางปรินดา ขุนแผน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายประยุกต์ ยุทธกาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางโนรี สลีมีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวซูไรดา เจะแม  ครู ชำนาญการ
0
67 นายอรรถพร สารานพกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวฟารีด๊ะ สันตี  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวจินตนา อุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายอาร์ซีมาด เหมจำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวนูรีซัน ตาเดอิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวอัมมีญา กุมบ้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสุธิมา ซียง  ครู ชำนาญการ
0
74 นางดรุณี ทองกรด  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวภณิตา ไวยวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวโรสนานี กาสอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายอาบัส งะเจ๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายสิริพล เหมือนพะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวชนิดา สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวฟาตีหม๊ะ นิโสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางพรรณิภา ศรีวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวอรพรรณ ชำนาญ  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวปารียา ประทีปวัฒนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวสิริกาญจน์ ระฆังทอง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
23