โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,109
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 517 0 517 16.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 531 0 531 17.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 469 0 469 15.09
3 รวม ม.ต้น 37 1,517 0 1,517 48.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 549 0 549 17.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 529 0 529 17.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 514 0 514 16.53
6 รวม ม.ปลาย 45 1,592 0 1,592 51.21
รวมทั้งหมด 82 3,109 0 3,109 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0